3345رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
عبارت مورد جستجو :
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورکاری کادر آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اداری -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره تا 14 آذرماه 99 تمدید شد.
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان « مهارت های زندگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان در د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وران کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و انطباق با آن با مح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریت تغییر زندگی از دانش آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزی به دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی، مهارت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه زندگی در محیط خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و سازگاری در ایام کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا » برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، ششمین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 3 آذر ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، مستند "داغ قره باغ"، در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز پنج شنبه 29 آبان ماه ساعت 15 -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان، کارکنان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و استادان -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین اکران می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
کتابخانه مرکزی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با ارائه خدمات اطلاعاتی به استفاده کنندگان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و یادگیرندگان خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود، در پیشبرد اهداف آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه نقش مهمی را ایفا می کند. چنانچه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واحد کتابخانه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اطلاع رسانی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واحدی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی با ه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویت اسلامی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>- ایرانی، نافذ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اثرگذار بر مراجعین، دارای کارکردهای آگاهی بخش، اطلاع رسانی آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ارشادی، زمینه ساز ارتقاء مطالعه مفید، دارای نیر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی انسانی متعهد به ارائه خدمات اقدام می کند.
مهلت ارسال مقالات ا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولین همایش ملی «تئاتر مسئ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولیت پذیر» برای برگزاری در اسفند ۱۳۹۹ تمدید شد.
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشکده هنرِ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگستان هنر جمه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری اسلامی ایران، از برگزاری همایش ملی «تبارشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و سیر تح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ول نقد هنر در ایران» خبر داد.
نخستین جلسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی«آشنایی با زبان سینما» به همت -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، عصر امر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز ( سه شنبه) با تدریس حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی، استاد دک-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپاژ -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه پاریس ٧ به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
اسامی آثار راه‎یافته به بخش «نقد، تحلیل -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش» در ۲ بخش «پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش» -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و «نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و تحلیل» از س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی دبیرخانه شانزدهمین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره بین المللی فیلم مقا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومت اعلام شد.
  • تعداد رکوردها : 3345