3349رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
عبارت مورد جستجو :
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشکده هنرِ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگستان هنر جمه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری اسلامی ایران، از برگزاری همایش ملی «تبارشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و سیر تح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ول نقد هنر در ایران» خبر داد.
نخستین جلسه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی«آشنایی با زبان سینما» به همت -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، عصر امر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز ( سه شنبه) با تدریس حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی، استاد دک-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپاژ -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه پاریس ٧ به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
اسامی آثار راه‎یافته به بخش «نقد، تحلیل -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش» در ۲ بخش «پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش» -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و «نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و تحلیل» از س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی دبیرخانه شانزدهمین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره بین المللی فیلم مقا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومت اعلام شد.
جلسه دفاعیه پایان نامه محب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وب احمدی زاد دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات صبح امر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز( سه شنبه) با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و130نفر از دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و میهمانان به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
پنجمین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « طنز آ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وران جهان نمایش » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته دی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وید مامت با ترجمه داری-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودبیان ، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنرس-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
دفتر مشا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خدمات ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی را -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید برگزار می کند.
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های های ارتباط تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری، تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر سازی، نقاشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عکاسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر محسن مراثی برگزار شد.
مدیر گر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وه سینما -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره گفت: -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، کارگاه آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی «آشنایی با زبان سینما» در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز های سه شنبه با تدریس حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی، استاد -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه پاریس7 برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
در پی حمله تر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریستی گر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهک داعش به -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل، محمدحسین ساعی رییس -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، طی نامه ای مراتب همدردی خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود را با محمدعثمان بابری رییس -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل، ابراز کرد. متن نامه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وابط عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به سفارت افغانستان تقدیم شد.
  • تعداد رکوردها : 3349