3345رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
عبارت مورد جستجو :
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد کتاب، با نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب «فیلمنامه ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی انیمیشن» ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته امیرمسع-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود علمداری، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>تحصیلات -color:yellow'>تکمیلی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، از زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ون سراسری سال 99 خبر داد.
نخستین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، فردا 12 آبان ماه برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار علمی تخصصی مسائل شهرهای حاشیه کلانشهر ها به همت -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
نهمین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره ملی فیلم ک-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وتاه امید، شامگاه پنج شنبه ۸ آبان ماه سال جاری در -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه خلیج فارس با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف، به کار خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود پایان داد.
پرهام مانیان یکی از دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد انیمیشن -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، برنده جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره سن دیه گ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آمریکا شد.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آشنایی با ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویکرد TOD دربرنامه ریزی شهری با م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وع شهر پیاده، با همت -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده معماری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و شهرسازی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری کمیتۀ TOD ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورای اسلامی شهر تهران، عصر پنجشنبه 8 آبان ماه برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 12 آبان ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورکاری کارمندان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و استادان -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، تا پایان آبان ماه تمدید شد.
نخستین جلسه، کارگاه مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین ، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی با تدریس دکتر محسن مراثی، برگزار شد.
  • تعداد رکوردها : 3345