3349رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
عبارت مورد جستجو :
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد کتاب، با نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب "از-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وطیقای سینما"، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آن لاین برگزار شد.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « از-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وطیقای سینما » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته دی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وید برد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ول با ترجمه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبرت صافاریان، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنرس-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
هفتاد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ششمین جلسه هیأت امنای -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، شنبه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم آبان ماه، همراه با تکریم اعضای قدیم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و معارفه اعضای جدید، در محل -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد.
به گزارش ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وابط عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، دفتر ام-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه، طی اطلاعیه ای، زمان ثبت تقاضای -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وام در پ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورتال دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط متقاضیان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وام شهریه را اعلام کرد.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورکاری کارمندان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و استادان -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، تا 9 آبان ماه تمدید شد.
همایش ملی مجازی سازی در-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وس کارگاهی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عملی رشته هنر، چالش ها -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و راهکارها، ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه شهید چمران اه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واز در محل -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
جایزه هیأت دا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وران (ه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی نقره ای) پنجاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ششمین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره بین المللی فیلم شیکاگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و به فیلم «جنایت بی دقت» ساخته شهرام مُکری رسید.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ون پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره گفت: معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، با هدف ایجاد انگیزه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و تش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویق اعضای هیات علمی به نگارش مقالات علمی پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی، به تد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین شی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وه نامه تش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویقی نگارش مقاله علمی پرداخته است.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی «همشهری کین، شهر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وند همیشگی جهان» ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط استاد حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز سه شنبه 6 آبان ماه از ساعت 19 به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
عرض تسلیت به خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده داغدار مرح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم پر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویز اسکندرپ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور خرمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جامعه هنرمندان کش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور
  • تعداد رکوردها : 3349