3349رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
عبارت مورد جستجو :
کارگاه پر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزال ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان مدیریت رسانه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود 9 آذر 1399 10:34
کارگاه پر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزال ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان مدیریت رسانه به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات، با تدریس دکتر سیا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش صل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واتیان در سامانه سیباد برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار نشانه شناسی ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولیدات تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزگار کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونایی به همت کلاس -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره امر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز (9 آذر) برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با حمایت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری، جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره مجازی دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور محمد(ص) را برگزار می کند.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره ، کارگاه آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی "جستج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بازیابی پیشرفته در پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی" -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره صبح ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز پنج شنبه (6آذر) طی سه نشست پیاپی برگزار شد.
به همت م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اجتماعی، پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی این -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه نشست های ایده پردازی علم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جامعه، صبح ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه(5آذر) برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، هفتمین جلسه نقد کتاب -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره را د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 10 آذر ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار مسائل شهری منطقه 22 تهران عصر (یکشنبه) 2 آذر با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور دکتر مهرداد رحمانی برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره ، کارگاه آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی "جستج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بازیابی پیشرفته در پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی" -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره 6 آذر ماه برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، اکران آنلاین -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی مستند داغ قره باغ را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز پنج شنبه 29 آبان ماه برگزار کرد.
ششمین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « هنر ایران » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته رابرت مرداک اسمیت با ترجمه کیان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش معتقدی، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
  • تعداد رکوردها : 3349