3345رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
عبارت مورد جستجو :
جلسه دفاعیه پایان نامه محب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وب احمدی زاد دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی مقطع کارشناسی ارشد رشته تبلیغ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات صبح امر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز( سه شنبه) با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و130نفر از دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و میهمانان به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
پنجمین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « طنز آ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وران جهان نمایش » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته دی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وید مامت با ترجمه داری-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودبیان ، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
دفتر مشا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خدمات ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی را -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید برگزار می کند.
کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه رشته های ارتباط تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری، تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر سازی، نقاشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عکاسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد 26 آبان 1399 12:13
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های های ارتباط تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری، تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر سازی، نقاشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عکاسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر محسن مراثی برگزار شد.
مدیر گر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وه سینما -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره گفت: -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، کارگاه آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی «آشنایی با زبان سینما» در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز های سه شنبه با تدریس حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی، استاد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه پاریس7 برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
در پی حمله تر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریستی گر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهک داعش به -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل، محمدحسین ساعی رییس -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، طی نامه ای مراتب همدردی خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود را با محمدعثمان بابری رییس -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل، ابراز کرد. متن نامه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وابط عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به سفارت افغانستان تقدیم شد.
نخستین جلسه د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
پیام تسلیت دکتر محمدحسین ساعی، رییس -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره در س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وگ معلم بزرگ ایران اسلامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هیأت امنای اد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وار -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره
رییس هیأت امنای -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با صد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور پیامی درگذشت حجت الاسلام -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>والمسلمین ج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واد اژه ای، نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اتحادیه انجمن های اسلامی دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان ار-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپا را تسلیت گفت.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود 24 آبان 1399 9:19
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه های ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
  • تعداد رکوردها : 3345