3345رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
عبارت مورد جستجو :
به همت م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی، پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی این -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه نشست های ایده پردازی علم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جامعه، صبح ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه(5آذر) برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، هفتمین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره را د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 10 آذر ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار مسائل شهری منطقه 22 تهران عصر (یکشنبه) 2 آذر با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور دکتر مهرداد رحمانی برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره ، کارگاه آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی "جستج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بازیابی پیشرفته در پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی" -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه استادان دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره 6 آذر ماه برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، اکران آنلاین -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی مستند داغ قره باغ را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز پنج شنبه 29 آبان ماه برگزار کرد.
ششمین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « هنر ایران » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته رابرت مرداک اسمیت با ترجمه کیان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش معتقدی، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنرس-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی، پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی این -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه نشست های ایده پردازی علم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جامعه با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان «ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولید محت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و نشر الکتر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونیکی» را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه ۵ آذرماه ۹۹ ساعت ۱٠:٠٠ تا ۱۲:٠٠ به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
نخستین جلسه ی ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورای علمی کمیته -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی کنفرانس علمی سیاستگذاری عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و حکمرانی اسلامی به همت دکتر محمدحسین ساعی، رئیس دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار علمی_تخصصی مسائل شهری منطقه 22 تهران، با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور دکتر مهرداد رحمانی مدیر طرح تفصیلی منطقه 22 -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و دکتر زینب عادلی مدیر اجرایی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار 2 آذرماه1399 برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
  • تعداد رکوردها : 3345