3349رکورد در مدت زمان 10.38ثانیه
عبارت مورد جستجو :
م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری با همکاری معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی، پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی این -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارتخانه، چهاردهمین نشست از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه نشست های ایده پردازی علم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و جامعه با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان «ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولید محت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و نشر الکتر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونیکی» را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه ۵ آذرماه ۹۹ ساعت ۱٠:٠٠ تا ۱۲:٠٠ به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
نخستین جلسه ی ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورای علمی کمیته -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی کنفرانس علمی سیاستگذاری عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و حکمرانی اسلامی به همت دکتر محمدحسین ساعی، رئیس دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار علمی_تخصصی مسائل شهری منطقه 22 تهران، با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور دکتر مهرداد رحمانی مدیر طرح تفصیلی منطقه 22 -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و دکتر زینب عادلی مدیر اجرایی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار 2 آذرماه1399 برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورکاری کادر آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اداری دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره تا 14 آذرماه 99 تمدید شد.
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان « مهارت های زندگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان در د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وران کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و انطباق با آن با مح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریت تغییر زندگی از دانش آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزی به دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی، مهارت های -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه زندگی در محیط خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و سازگاری در ایام کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا » برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، ششمین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره را در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 3 آذر ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می کند.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، مستند "داغ قره باغ"، در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز پنج شنبه 29 آبان ماه ساعت 15 -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان، کارکنان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و استادان دانشگاه، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین اکران می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
کتابخانه مرکزی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با ارائه خدمات اطلاعاتی به استفاده کنندگان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و یادگیرندگان خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود، در پیشبرد اهداف آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه نقش مهمی را ایفا می کند. چنانچه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واحد کتابخانه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اطلاع رسانی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واحدی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی با ه-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویت اسلامی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>- ایرانی، نافذ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اثرگذار بر مراجعین، دارای کارکردهای آگاهی بخش، اطلاع رسانی آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ارشادی، زمینه ساز ارتقاء مطالعه مفید، دارای نیر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی انسانی متعهد به ارائه خدمات اقدام می کند.
مهلت ارسال مقالات ا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولین همایش ملی «تئاتر مسئ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولیت پذیر» برای برگزاری در اسفند ۱۳۹۹ تمدید شد.
  • تعداد رکوردها : 3349