3349رکورد در مدت زمان 10.59ثانیه
عبارت مورد جستجو :
نخستین جلسه د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
پیام تسلیت دکتر محمدحسین ساعی، رییس دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره در س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وگ معلم بزرگ ایران اسلامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هیأت امنای اد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وار دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره
رییس هیأت امنای دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با صد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور پیامی درگذشت حجت الاسلام -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>والمسلمین ج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واد اژه ای، نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اتحادیه انجمن های اسلامی دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان ار-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپا را تسلیت گفت.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم،کارگاه های ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش های پیشرفته پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر علیرضا آقا ی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسفی برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین همایش «از مدارس ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین تا دانشگاه در ایران» از س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی مؤسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وازدهم اسفندماه سال جاری برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
اینف-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وگرافیک حمله تر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریستی ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط داعش به دانشگاه کابل که طی آن 35 تن شهید -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و 50 نفر مجر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وح شدند.
«شاخه خراسان داعش با انتشار خبرنامه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و یک تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر که ادعا کرده مهاجمان جهادی هستند، مسئ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولیت حمله 12 آبان 1399 به دانشگاه کابل را به عهده گرفت. د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولت افغانستان اعلام کرد در این حمله 22 نفر کشته -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و همین تعداد زخمی شده اند که همه آنان غیرنظامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اکثریتشان دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وده اند»
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان «الگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهای ارتباط م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وثر دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان با مح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریت ارتباط عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی، ارتباط در محیط دانشگاهی، ارتباط در ایام کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ارتباط برای زندگی آینده» ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه 21 آبان 99 به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر دانشگاه، پنجمین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 26 آبان ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
  • تعداد رکوردها : 3349