3349رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
عرض تسلیت به همکاران، دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان، استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده معزز مرح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومه فریبا سپهری
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین ، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس محسن مراثی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور استادان به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی، برگزار شد.
نخستین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
به همت دفتر مشا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خدمات ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، ا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان « چگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونگی رشد اخلاقی در خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اجتماع با ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویکرد سیستمی» در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 12 آبان ماه 99 به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد کتاب، با نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب «فیلمنامه ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی انیمیشن» ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته امیرمسع-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود علمداری، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و تحصیلات تکمیلی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، از زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی آزم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ون سراسری سال 99 خبر داد.
نخستین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، فردا 12 آبان ماه برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار علمی تخصصی مسائل شهرهای حاشیه کلانشهر ها به همت دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
نهمین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره ملی فیلم ک-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وتاه امید، شامگاه پنج شنبه ۸ آبان ماه سال جاری در دانشگاه خلیج فارس با معرفی برگزیدگان بخش های مختلف، به کار خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود پایان داد.
پرهام مانیان یکی از دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد انیمیشن -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، برنده جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره سن دیه گ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و آمریکا شد.
  • تعداد رکوردها : 3349