3276رکورد در مدت زمان 13.21ثانیه
عبارت مورد جستجو :
نخستین جلسه، کارگاه مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین ، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی با تدریس دکتر محسن مراثی، برگزار شد.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی «همشهری کین، شهر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وند همیشگی جهان» با حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور حمید فد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی استاد سینما با تخصص دک-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وپاژ در دانشگاه پاریس 7 برگزار شد.
آیین نامه ها -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فرم ها
معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزش -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و تحصیلات تکمیلی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره از زمان بندی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۹ خبر داد.
ا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولین جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره ملی امیر کبیر طرح ها، پایان نامه ها -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و رساله های دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویی کاربردی کار فرما مح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آشنایی با ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویکرد TOD در برنامه ریزی شهری به همت دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری کمیته TOD ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورای اسلامی شهر تهران برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد کتاب، با نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب "از-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وطیقای سینما"، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آن لاین برگزار شد.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « از-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وطیقای سینما » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته دی-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وید برد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ول با ترجمه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبرت صافاریان، به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنرس-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد .
هفتاد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ششمین جلسه هیأت امنای دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، شنبه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم آبان ماه، همراه با تکریم اعضای قدیم -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و معارفه اعضای جدید، در محل دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد.
  • تعداد رکوردها : 3276