کد خبر : 89847
تاریخ انتشار : 1 دی 1394 5:33
تعداد بازدید : 8661

مديريت خدمات آموزشي

مديريت خدمات آموزشي

مديريت خدمات آموزشي

 

 

سعید شریفی

مدیر آموزش

تلفن:  88994046

فریده بیگلر

کارشناس مسئول اداره ثبتنام و امتحانات

تلفن:   88994048

 اهم وظايف اين حوزه عبارت است از:

ارائه تقويم آموزشي دانشگاه هماهنگ با تقويم مصوب وزارت علوم؛

برنامهريزي، پذيرش و ثبتنام پذيرفتهشدگان آزمون سراسري، بدون آزمون، استعداد درخشان، انتقالي خارج از کشور، ميهمانان (در کليه مقاطع تحصيلي دانشگاه)؛

دريافت کليه مدارک لازم ثبتنامي از طرف دانشجويان و ارسال به اداره بايگاني جهت ضبط مدارک؛

ثبت کليه اطلاعات اوليه مربوطه به دانشجويان ميهمان و انتقالي داخل و خارج از کشور و استعداد درخشان؛

تنظيم صدور معافيت مشمولين وظيفه؛

تنظيم شوراي آموزشي مربوط به مقطع کارشناسي دانشگاه؛

تأیيد اشتغال به تحصيل مربوط به مکاتبات وزارت علوم و سازمان سنجش؛

ارسال و بررسي کليه کارنامهها و مکاتبات ميهماني، وزارت علوم، سازمان سنجش؛

ایجاد ارتباط با سازمان سنجش و وزارت علوم از طريق پورتال ارتباطي؛

انجام و نظارت بر برگزاري امتحانات دانشکدهها و گروه دروس عمومي و معارف اسلامی دانشگاه؛

نظارت بر ثبت نمرات امتحانی توسط دانشکدهها و گروه دروس عمومی در سامانه آموزش کل؛

حضور در شورای آموزشی دانشگاه.

هادی مقدس زاده اهرابی

کارشناس مسئول برنامهريزي آموزشي (خدمات ماشيني)

تلفن:  88994048

اهم وظايف اين حوزه عبارت است از:

 • اجراي کليه مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه؛

اجرا و ثبت کليه مدارک حذف پزشکي / نمرات پروژه (دفاعيه) / حذف اضطراري؛

بررسي و رفع اشکالات کارنامه دانشجويان پس از بررسي مدير خدمات آموزشي براساس مقررات مربوطه؛

برنامهريزي براي استفاده بهتر از خدمات رايانهاي دانشگاه جهت کليه دانشکدهها؛

تهيه آمارهاي مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل و غيره؛

ثبت کليه سرفصلهاي مصوب وزارت علوم برای نظارت بر رشتههاي موجود در دانشگاه و اخذ واحدهای درسی لازم توسط دانشجو؛

گزارش و بررسي وضعيت رتبههاي برتر؛

بررسي وضعيت دروس گذراندهشده دانشجو طبق سرفصل دروس جهت ارائه گزارش به اداره فارغالتحصيلان.

صدیقه تهرانی

کارشناس فارغ التحصیلان

تلفن:  88994047

 اهم وظايف اين حوزه عبارت است از:

صدور گواهي موقت، تأییدیه تحصيلي، دانشنامه وکليه مکاتبات لازم در خصوص فارغالتحصيلان با ادارهها و سازمانها؛

ارائه وضعيت فارغالتحصيلي مشمولين به اداره نظام وظيفه؛

صدور مدرک تحصيلي المثني؛

انجام کليه امور مربوط به مکاتبات با اداره فارغالتحصيلان وزارت علوم.

 مجید محمدنژاد

مسئول بایگانی

تلفن: 88994047  

 اهم وظايف اين حوزه عبارت است از:

تشکيل پرونده دانشجویان کليه مقاطع تحصیلی؛

تشکيل پرونده فارغالتحصيلان کليه مقاطع تحصيلي دانشگاه؛

تشکيل پرونده دانشجويان ميهمان و انتقالي؛

ثبت و ضبط و نگهداري کليه نامههاي ارسالي مربوط به دانشجويان در پروندههاي دانشجويي.

 اهم وظايف مدير خدمات آموزشي:

بررسي و طرح وضعيت پروندههاي تحصيلي دانشجويان در جلسات کميسيون موارد خاص؛

ايجاد ارتباط شايسته در کليه بخشها و گروههاي حوزه معاونت آموزشی؛

بررسي و جذب دانشجويان ممتاز (استعداد درخشان)؛

صدور احکام انصراف، اخراج و انضباطي دانشجويان،

بررسي وضعيت پذيرش دانشجويان ميهمان موقت و دائم و انتقالي با توجه به آییننامههای وزارت علوم و مصوبات هيأت رئيسه دانشگاه؛

بررسي مداوم وضعيت تحصيلي دانشجويان؛

نظارت بر روي کليه پورتالهاي ارتباطي سازمان سنجش و وزارت علوم با دانشگاه؛

نظارت و کنترل عملکرد کليه افراد زيرمجموعه حوزه مديريت آموزش؛

نظارت بر کليه امتحانات داخلي و اجرای امتحانات کنکورهاي معرفيشده از طرف سازمان سنجش؛

نظارت و بررسي داوطلبان چند برابر ظرفيت معرفيشده از طرف سازمان سنجش جهت مصاحبه صلاحيت عمومي؛

بررسي پروندههاي دانشجويان انصرافي از طرف وزارت علوم.

 

 

 

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :