کد خبر : 89871
تاریخ انتشار : 2 دی 1394 9:32
تعداد بازدید : 6633

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

اين معاونت در حوزه آموزشي عهدهدار فعاليتهايي ميباشد که اهم آن عبارتند از:

1. تهيه و تنظيم برنامههاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليتهاي حوزه آموزش و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛

2. تهيه و پيشنهاد اصول اجرايي در مورد برنامه آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه و نظارت بر حُسن اجراي برنامههاي مصوب؛

3. تهيه و تدوين دستورالعملها و آيیننامههاي آموزشي با همکاري رؤساي دانشکدهها و گروههاي آموزشي و نظارت بر حُسن اجراي آن؛

4. بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص بورسيه اعضاء هيأت علمي و تقويت کادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه؛

5. برنامهريزي امور آموزشي با همکاري گروهاي آموزشي و واحدهاي ذیربط؛

6. نظارت بر حُسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي آموزشي در چارچوب قوانين، مقررات و آييننامههای آموزشي و ارزيابي آن و ارائه گزارش به مراجع مربوطه؛

7. برنامهريزي و اجراي دورههاي کوتاهمدت آموزشي و آموزشهاي آزاد پس از تصويب نهايي؛

8. برنامهريزي و برگزاري جلسات شوراي آموزشي دانشگاه و نظارت بر اجراي مصوبات آن؛

9. ارزيابي کيفيت تدريس، برگزاري کلاسهاي دانشافزایی و ساير فعاليتهاي علمي و آموزشي اعضاي هيأت علمي؛

10. بررسي و پيشنهاد درخصوص پذيرش، ثبتنام، برگزاري کلاسهاي درسي، امتحانات و ثبت و ضبط نمرات دانشجويان و امور فارغالتحصيلان و صدور گواهينامه تحصيلي؛

11. ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و مديران گروههاي آموزشي در هر نيمسال و انعکاس آن به رياست دانشگاه؛

12. نظارت بر حُسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص امور آموزشي؛

13. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه آموزش و ارائه آن به مراجع مربوطه؛

14. تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فعاليتهاي حوزه معاونت آموزشي و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه براي تدوين گزارش عملکرد نهايي دانشگاه؛

15. اقدام برای تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه حوزه معاونت آموزشي با همکاري و هماهنگي دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات مربوط به بررسي و توجيه بودجه پيشنهادي؛

16. شرکت در جلسات هيأت رئيسه به عنوان يک عضو ثابت؛

17. رئيس شوراي آموزشي دانشگاه؛

18. عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه؛

19. رياست شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه؛

20. دبیر کمیسیون تعیین صلاحيت اساتيد؛

21. رئيس کمیسیون ترفيعات هيأت علمي و... .


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :