کد خبر : 90499
تاریخ انتشار : 13 دی 1394 8:46
تعداد بازدید : 8803

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

اهم وظايف و اختيارات شوراي دانشگاه:

1- بررسي و تأیيد دورهها و رشتههاي آموزشي جديد و برنامههای آن براي پيشنهاد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2- بررسي و تأیيد برنامههاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاهمدت

3- بررسي روشهاي همكاري با مؤسسات دولتي و غيردولتي و تدوين ضوابط براي آن

4- بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقهبندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها

5- برنامهريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه باتوجه به برنامه توسعه كشور

6- بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار ميگيرد

7- بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راهحلهاي لازم

8- ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه

9- بررسي و تصويب طرحها و برنامههاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي

10- تدوين و تصويب آييننامه داخلي شورا و تصويب آييننامه كميتههاي داخلي شورا


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :