کد خبر : 93095
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 11:8
تعداد بازدید : 299

هنجارگریزی درادبیات نمایشی معاصر...


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت 610

کارشناسی ارشدادبیات نمایشی
 
عنوان پایان نامه نظری
هنجارگریزی زبانی در ادبیات نمایشی معاصر: بررسی تطبیقی
نمایش نامه ی ساقی و نمایش نامه های آرامسایشگاه و بی خان و مان
 پایان نامه عملی
ترجمه ی نمایش نامه ی ساقی (Connection) اثر جک گلبر
-
استاد راهنما پایان نامه نظری ناظر زاده کرمانی ،  فرهاد
استادان مشاور اسدی ، سعید  ،  محمودی بختیاری ،  بهروز نام دانشجو  خیراللهی  زاده ،امین
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :


چکیده:
ضرورت شناخت دیگر هنرمندان عرصه نمایش به منظور ارتقاء سطح دانش دانش جویان و نیز فراهم آوردن زمینه مناسب جهت رشد و ارتقای کیفیت متون نمایشی، صاحب این قلم را بر آن داشت تا با به کارگیریِ متونی از قبیل نمایشنامه «ساقی» به بررسی شگردهای به کار رفته در آن ها در روند خلق نمایش، بپردازد.  این پژوهش بر مبنای علم زبان شناسی و با رویکرد نقد زبان شناختی که در تعامل دو سویه با ساختارگرایی در ادبیات است، به بررسی تطبیقی نمایش نامه «ساقی» اثر جک گلبر و دو نمایش نامه آرامسایشگاه اثر بهمن فرسی و بی خان و مان نوشته پروسفور فرهاد ناظرزاده کرمانی، می پردازد.
 این پژوهش با انتخاب روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و نیز استفاده از منابع تکمیلی از اینترنت، بر آن است که با برجسته شدن جنبه های مختلف نمایش نامه «ساقی»، علاقه مندان و آموزش جویانِ ادبیات نمایشی و یا بازیگری و کارگردانی بتوانند ببا رویکرد جک گلبر به ادبیات نمایشی در خلال همکاری با گروه لیوینگ تئاتر آشنایی بیشتری پیدا کنند و از این رهگذر زمینه های بیشتری برای قدرت بخشیدن به تئاتر ملی و متون نمایشی ایرانی فراهم گردد.
 
کلید واژه ها:
نقد زبان شناختی، حشو، جک گلبر، آف- آف برادوی، لیوینگ تئاتر.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :