دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره در سال 1372 با عنوان "گروه معماری موسسه آموزش عالی سوره" تأسیس گردید.  هدف از تأسیس این گروه تقویت مؤلفه‌های فرهنگی و اسلامی در معماری و بازشناسی معماری ایرانی- اسلامی و به‌روز کردن آن با توجه به نیازهای جامعه ایران در نظر گرفته شد. پس از تبدیل مؤسسه آموزش عالی سوره  از نوع دوم به نوع اول در سال ۱۳۷۶ و همچنین ارتقاء آن به دانشگاه در اسفندماه سال  ۱۳۸۹ روند رو به رشد دانشکده شکل جدی‌تری به خود گرفت و در این راستا با استفاده از اساتید مجرب داخلی و برقراری ارتباط با دانشگاه‌های معتبر سایر کشورها گام‌های مؤثرتری برداشته شد.

رشته های تحصیلی موجود در دانشکده معماری و شهرسازی

رشته های تحصیلی تخصصی موجود در دانشکده معماری و شهرسازی

اخبار دانشکده معماری و شهرسازی

اعضاء هیات علمی و مدیران دانشکده معماری و شهرسازی