">

معاونت دانشجویی و فرهنگی

از بدو تأسیس مؤسسه آموزش عالی سوره، معاونت دانشجویی و فرهنگی به‌عنوان یکی از معاونت‌های زیرمجموعه سوره تشکیل شد و تاکنون نیز انجام‌وظیفه کرده است. این معاونت عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اداره و هدایت کلیه امور رفاهی و فرهنگی دانشجویان است.

 

 

 

اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی

رویدادهای پیش رو

معاونت فرهنگی و دانشجویی
توضیحات در مورد تصاویر