مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری اسلامی امیرمسعود دباغ

مدیر گروه کارشناسی ارشد معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی و عضو هیأت علمی

دکترای تخصصی معماری

" تأویل معماری در اندیشۀ پسامدرن با رویکرد نشانه‌شناسی " مجلۀ   هویت شهر شماره 9  

 " تبیین متن گونگی و روابط میان متنی در معماری" مجلۀ هویت شهر(پذیرش چاپ) چاپ در تابستان 1394

چارچوبی نوین برای خوانش مساجد معاصر تهران از منظر نشانه‌شناسی(پذیرش چاپ از دو فصلنامه علمی-پژوهشی نقش‌جهان، دانشگاه تربیت مدرس)

"تبلور مفاهیم شیعی در شکل‌گیری مساجد دوران صفویه و قاجاریه"، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، پذیرش چاپ، چاپ در شماره 53، بهار 95

"بازتاب اندیشه‌های نشانه‌شناسی در خوانش معماری مساجد معاصر تهران" (ارائه به دومین کنگره بین‌المللی علوم  انسانی-اسلامی از سوی وزارت علوم دارای رتبه علمی-پژوهشی، بر اساس‌نامۀ 3/108980 مورخ 15/7/92)

"بازتاب پیوست فرهنگی در افزودن متنی جدید در بافتار شهر"، (ارائه به دومین همایش ملی ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی، از سوی وزارت علوم دارای رتبه علمی-پژوهشی، بر اساس‌نامۀ 3/17637 مورخ 15/2/92)

"بازتاب مفاهیم باز زنده سازی درحیاتبخشی به کاروانسرای ده نمک، احیای کاروانسرا با کارکرد جدید هتل"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهپویه هنر (پذیرش چاپ 9/3/94)

"بررسی تأثیر اقلیم بر شکل‌گیری الگوهای ساختمان‌های بومی(مطالعه موردی سرای کاظمی)"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهپویه هنر (پذیرش چاپ 4/3/94)

"بازخوانی فضای کیفی مساجد معاصر ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهپویه هنر (پذیرش چاپ 19/12/93)

-" بازخوانی متن معماری"  مجلۀ معماری و شهرسازی شمارۀ 92 /93پاییز و زمستان 87

-"جایگاه و خوانش فرم در فرآیند معماری" مجلۀ شارستان شمارۀ 22-23 زمستان87بهار88

-" گذر تفریحی فرهنگی تجریش" مجله شارستان شماره 13 زمستان 1385

-"خوانش معماری از منظر نشانه‌شناسی" ماهنامه علمی-تخصصی حکمت و معرفت شماره113 "دفتر ماه فلسفه معماری" شهریور94

- همایش منطقه‌ای فرآیند معماری(زنجان): مقالۀ"خوانش معماری، فرآیند بازتولید طرح"، مقالۀ برگزیده جهت ارائه به‌صورت کنفرانس آذر 1389

2- همایش  سیمای شهر و نمای ساختمان‌های شهر تهران: مقالۀ "خوانش مفاهیم نهفته بر متن دیوارۀ بزرگراه‌های تهران" ارائه به‌صورت کنفرانس فروردین 1390

3- دومین همایش علوم انسانی-اسلامی: مقالۀ:" بازتاب اندیشه‌های نشانه‌شناسی در خوانش معماری مساجد معاصر تهران" ارائه به‌صورت کنفرانس آبان ماه 1392

4- دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، آذر 1392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مقاله "بررسی نقش مراکز اجتماعی- فرهنگی بر احیای هویت محله‌ها"

5-کنگره بین‌المللی افق‌های جدید معماری و شهرسازی، همایش مبانی نظری و افق‌های نوین هنر و معماری: (اردیبهشت  1393 دانشگاه تربیت مدرس)، مقاله: " تحلیل معماری شیعی در مساجد دوران صفویه و قاجار(نمونه موردی: مسجد شهید مطهری و مسجد امام اصفهان)"

6- کنگره بین‌المللی افق‌های جدید معماری و شهرسازی، همایش مبانی نظری و افق‌های نوین هنر و معماری: (اردیبهشت  1393 دانشگاه تربیت مدرس)، مقاله:"معنا سازی فضاهای تهی با استفاده از نشانه‌های قرآنی(بررسی مساجد دوره صفوی و معاصر)"

7- کنگره بین‌المللی افق‌های جدید معماری و شهرسازی، همایش مبانی نظری و افق‌های نوین هنر و معماری: (اردیبهشت  1393 دانشگاه تربیت مدرس)، مقاله:"بازشناسی مفهوم پارادایم و بازتاب آن در معماری پسامدرن"

8-کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط‌زیست و مدیریت شهری(25خرداد 1394)، مقاله: "بازخوانی قانون خلأ در خلق فضاهای معنوی،(بررسی تطبیقی مسجد با دیگر فضاهای عبادی)"

9-اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی(13 دی‌ماه 1393)، مقاله: "بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار و رابطه آن با معماری"

10-اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی(13 دی‌ماه 1393)، مقاله: "نقش خلاقیت در شکل‌دهی معماری پایدار، نمونه موردی مرکز فرهنگی جوانان"

11-اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار(12 آذر 1393)، مقاله: "بازتاب مفهوم سنت ایرانی-اسلامی در طراحی مسجد امروز ایران"

12-کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا(18 آذر 1393) مقاله: "بررسی نقش نمادگرایانه آب در فضای باز معماری ایرانی"

13- Design Principles & Practices Knowledge Community 8Th International Conference On

"Thinking Out of the Box, from Out of the Box Increasing the Dimension of Starting point", 16-18 January 2014, Vancouver, Canada

“The Reflection Of Semiotic Theories In The Architectural Reading Of The Contemporary Mosques Of Tehran”, JOURNAL OF FUNDAMENTAL& APPLIED LIFE SCIENCES (ISSN: 2231-6345), 2015, ISI

“Recognizing The Concept Of Paradigm & Its Reflection On Postmodern Architecture”, JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE (ISSN: 2322-5009), 2014, ISC

“Reading Hidden Concepts In The Text of Tehran Highways Walls”, INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE & URBAN DEVELOPMENT, VOL.2, NO.2, 2012

“Reading Of The Contemporary Architecture Of IRAN Whit Semiotic Approach”

با جناب آقای دکتر غلامحسین معماریان در تألیف بخشی از :

 "کتاب معماری ایرانی"1385 -1386

تألیف کتاب " درآمدی بر نشانه‌شناسی معماری" در دست چاپ

تألیف کتاب " تبیین چیستی نشانه و  نشانگی در معماری" در دست تدوین و چاپ

کتاب "اصول طراحی مسکن سالمندی با رویکرد روانشناسی محیط" 1394 انتشارات طحان

کتاب"رابطه رسانگی مد و معماری" در دست تألیف

کتاب" بازتاب روابط بینامتنی معماری و موسیقی ایرانی" در دست تألیف

" جزوه درس معماری اسلامی"    دانشگاه سوره 1391

 - " جزوه درس مبانی نظری معماری"  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1391   

جزوه درس سیر اندیشه‌های معماری" مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1390

جزوه درس برنامه‌ریزی کالبدی معماری" مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1390

جزوه درس نظریه و روش‌های طراحی معماری" مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 1393

تدریس دروس طرح 1و2و3و4 و5  معماری و درس معماری معاصر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1389 تاکنون

- تدریس دروس "نظریه و روش‌های طراحی"، "برنامه‌ریزی کالبدی معماری" و "سیر اندیشه‌های معماری" و طرح یک مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1390 تاکنون

- تدریس دروس "طرح یک" و "طرح دو" و سیر اندیشه‌های معماری در مقطع ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1390تاکنون

-تدریس درس مبانی نظری معماری، طرح یک و دو مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز1391 تاکنون

- تدریس  دروس "روش تحقیق" ، "هندسه و فرم در طراحی مدو لار" ، "طراحی ابنیۀ مذهبی 1و2و3(ارشد گرایش معماری اسلامی)" دانشگاه سوره 1391

-تدریس دروس طرح یک ارشد و برنامه‌ریزی کالبدی معماری، نظریه و روش‌های طراحی معماری مقطع ارشد دانشگاه سوره 1391 تاکنون

- تدریس درس "طرح "3 و "طرح 4 "و"طرح 5" و معماری اسلامی مقطع کارشناسی معماری و مقدمات طراحی در رشته  معماری دانشگاه سوره

- تدریس دروس مبانی نظری معماری، معماری معاصر، معماری اسلامی در واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی 1386-1388
- تدریس دروس "مقدمات طراحی" در واحد تهران غرب دانشگاه آزاد اسلامی از  1386-1388

- تدریس دروس "طرح3"، "طرح 4" و "طرح 5" معماری از1387- 1389دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

- راهنمایی تعداد  30  پایان‌نامه کارشناسی واحد رودهن 1388 تا  1390

- راهنمایی تعداد  50  پایان‌نامه کارشناسی در دانشگاه سوره از 1391 تاکنون

- راهنمایی و مشاوره  و داوری پایان‌نامه‌های ارشد رشته معماری اسلامی، معماری و معماری داخلی دانشگاه سوره

- راهنمایی و مشاوره  و داوری پایان‌نامه‌های ارشد رشته معماری اسلامی، معماری و معماری داخلی، معماری دیجیتال، معماری منظر، معماری بایونیک و .. در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی( واحدهای تهران مرکز، تهران شمال، تهران جنوب، تهران غرب و...)

- تدریس دروس روش تحقیق و تدوین پایان‌نامه و طرح معماری در رشته مرمت مقطع ارشد دانشگاه پارس

- تدریس درس مبانی نظری معماری،معماری معاصر،طرح 3 معماری در موسسۀ آموزش عالی پردیس معمار 1389

- نوشتار "سیر تحول تاریخی در استخوان‌بندی و روند تحول ساختار شهر تهران" 1384

-همکاری با جناب آقای دکتر اسکندر مختاری در پروژه "مطالعات ساختاری ، هنری ، تاریخی و مرمت عمارت  صاحبقرانیه میراث فرهنگی استان تهران" 1381

-همکاری با جناب آقای دکتر محمد منصور فلامکی در پروژه  "طرح باز زنده سازی محوطه"

 بین‌الحرمین شیراز ، بازشناسی و ساماندهی بافت شهری" 1382

- نوشتار " آب، آیینه بهشت در باغ ایرانی" 1385

- مطالعه کالبدی محله درب دلاکان خرم‌آباد لرستان 1382

- " گزارش ثبتی قلعه امامه "  میراث فرهنگی استان تهران 1379        

- برگزیده مسابقه سومین کنگره دانشجویان معماری و شهرسازی سراسر کشور با عنوان

  "پژوهشکده فلسفه یادمان علامه محمدتقی جعفری"  1380 

طراحی بدنۀ بزرگراه امام علی زیر پل شهید زین‌الدین 1388

طراحی بدنۀ بزرگراه امام علی تقاطع بزرگراه بابایی

طراحی پاتوق و مرکز محله در محدوده منطقه چهار شهرداری تهران

طراحی ویلا در لواسان1389

طراحی و نظارت بر طرح مجتمع مسکونی 20 واحدی دیباجی (واقع در تهران خ دیباجی جنوبی خ تسلیمی پ 47)1382-1385

طراحی و نظارت بر طرح مجتمع مسکونی 20 واحدی چیذر(واقع در تهران چیذر خ پارس بن‌بست قائم پ7) 1389-1391، شرکت در مسابقه جایزه معمار و چاپ طرح در مجله معمار شماره82

شرکت در مسابقه موزه دفاع مقدس سازمان بنادر و دریانوردی خرمشهر شهریور 91

طراحی اولیه موزه دفاع مقدس استان لرستان واقع در شهر خرم‌آباد

آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه مازندران افتتاح در بهمن 1390 طرح برگزیده از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و چاپ در مجله معماری همشهری شماره بیست‌وشش، تابستان 93                                                                                              

طراحی فاز صفر، یک و دو مجتمع گردشگری میلاد(جادۀ سراوان-فومن، هشت کیلومتری رشت) شامل مراکز خرید، سلف‌سرویس، انواع رستوران، هتل، متل و...

طراحی و نظارت بر طرح کارخانه صنایع غذایی  شرکت پرینتاش در شهرک صنعتی پرند1392

هتل همراهان بیماران قلبی در بیمارستان قلب شهید رجایی

طراحی مجموعه اقامتی نجف-کربلا(عمود 202)

طراحی و نظارت بر طرح مجتمع مسکونی نارمک1393-1394(میدان 78نارمک)

طراحی و نظارت بر طرح یادمان شهدا، شهرک صنعتی و دارویی برکت، کردان/کرج 1393-1394

مدیر گروه ارشد معماری و ارشد معماری اسلامی از سال1394 تاکنون در دانشکده معماری و شهرسازی سوره

- عضو شورای آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره از سال1394 تاکنون

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی سوره از سال1394 تاکنون

- عضو و مسئول شورای پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی سوره از سال1394 تاکنون

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده فنی و مهندسی، گروه معماری

- استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور و نماینده تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده معماری و شهرسازی سوره، آزاد تهران مرکز، آزاد تهران شمال، آزاد تهران غرب، آزاد تهران جنوب

- استاد راهنما و مشاور و داور دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و واحد امارات متحده عربی دانشکده معماری و شهرسازی و واحد علوم و تحقیقات تهران

 

رابطه زبانشناسی و ادبیات معماری از منظر نشانه شناسی و بازتاب آن در خوانش معماری معاصر ایران