دکتر یعقوب آژند

عضو هیات علمی

Ph.D ،1363، تاریخ و فرهنگ ایران، تهران
M.S،1356،تاریخ و فرهنگ ایران، پژوهشکده فرهنگ ایران
B.S،1357،حقوق قضائی، تهران
کارشناسی،1351، تاریخ، تبریز

 

عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی و هنر- (1396- 1398)
عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران- (1396- 1398)
معاونت تحصیلات تکمیلی و پژوهشی- (1394- 1397)

(هم اکنون) عضو هیأت علمی دانشگاه سوره
 

-  خاستگاه شمایل‌نگاری صورت فلکی برساوش در رسالۀ صور الکواکب عبدالرحمن صوفی (مطالعۀ موردی نسخۀ 144 کتابخانۀ بادلیان آکسفورد. (غفوریان مهنوش، آژند یعقوب، بلخاری قهی حسن(1400).، تاریخ علم، 19(2).
-  مضامین شیعی در کاسه‌های فلزی دوره صفوی. عموییان فروغ، بلغاری قهی حسن،آژند یعقوب (1400).، شیعه شناسی، 18(72)، 137:- )163.
-  شیوه تبریز مکتب ترکمان. آژند یعقوب (1397).، هنرهای تجسمی، 23(4)، 29- 40.
-  محمد سیاه‌قلم. آژند یعقوب (1397).، دانشنامه جهان اسلام، 25(25).
-  سیاه‌قلم. آژند یعقوب (1397).، دانشنامه جهان اسلام، 25(25).
-  زندگی و آثار علی‌اشرف. آژند یعقوب (1397).، هنرهای تجسمی، 23(1)، 29- 38.
-  سلطان محمد. آژند یعقوب (1396).، دانشنامه جهان اسلام، 24(24)، 248- 250.
-  رقم مسجع: علل و رویکرد مذهبی- اجتماعی آن. آژند یعقوب (1396).، هنرهای تجسمی، 22(2)، 1- 9.
-  کارستان هنری محمدباقر. آژند یعقوب (1395).، هنرهای تجسمی، 20(4)، 27- 39.
-  بازکاوی یک اشتباه: محمد زمان فرنگی خوان ومحمدزمان فرنگی ساز. آژند یعقوب (1393).، هنرهای تجسمی، 19(3)، 39- 45.
-  کارستان هنری آقا نجفعلی. آژند یعقوب (1392).، هنرهای تجسمی، 18(14)، 33- 43.
-  احوال و آثار محمدعلی بیک نقاش‌باشی. آژند یعقوب (1391).، هنرهای تجسمی، - (49)، 57- 64.
-  شیوه«پرداز» در نقاشی ایران. آژند یعقوب (1390).، هنرهای تجسمی، - (45)، 5- 12.
-  نمایش‌های ارباب معرکه در دوره قاجار. آژند یعقوب (1389).، فرهنگ و مردم، 9(35و36)، 190- 202.
-  تاثیرهنرمندان مکتب تبریز در شکل‌گیری و گسترش مکتب استانبول. آژند یعقوب (1389).، هنرهای تجسمی، 2(41)، .
-  بنیاد نقد هنردرایران سده نهم هجری. آژند یعقوب (1388).، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، 15(15)، 6- 6.
-  اصل واق در نقاشی ایران. آژند یعقوب (1388).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، 1(38)، 5- 15.
-  کارستان هنری و هنرپروری ابراهیم سلطان. آژند یعقوب (1388).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، - (37)، 87- 94.
-  تعامل فرهنگ‌های ایرانی و اسلامی و ترکی درشیراز ( سده‌هشتم ونهم ). آژند یعقوب (1388).، - ، - (60/5)، 1- 16.
-  اصل ختایی در کتاب‌آرایی ایران. آژند یعقوب (1388).، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، - (10)، 17- 29.
-  شاهنامه نگاری در مکتب شیراز. آژند یعقوب (1387).، فرهنگ مردم، 7(24- 25)، 84- 98.
-  کتابخانه وصورتخانه در دوره ایلخانان و جلایریان. آژند یعقوب (1387).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، 8(33)، 69- 76.
-  کارستان هنرپروری اسکندر سلطان. آژند یعقوب (1387).، نامه‌هنرهای نمایشی و موسیقی، 1(1)، 2- 18.
-  کتابخانه و صورت خانه در مکتب هرات. آژند یعقوب (1386).، گلستان هنر، 3(10)، 18- 23.
-  نقاشان دوره قاجار. آژند یعقوب (1386).، گلستان هنر، - (9)، 74- 81.
-  دیوارنگاری در دوره قاجار. آژند یعقوب (1385).، هنرهای تجسمی، - (25)، 34- 42.
-  شاه‌عباس دوم و فتح قندهاروچهلستون و دیوارنگاره‌های آن. آژند یعقوب،  سوسن بابایی (1385).، گلستان هنر، - (5)، 102- 118.
-  جلوه‌های زبان عامیانه درنثردوره مشروطه. آژند یعقوب (1385).، فرهنگ مردم، - (18)، 5- 25.
-  محمد سیاه‌قلم و غیاث‌الدین محمد نقاش. آژند یعقوب (1385).، هنرهای تجسمی، - (24)، 38- 45.
-  افول کتاب‌آرایی و طلیعه پیکرنگاری. آژند یعقوب (1384).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، - (24)، 81- 88.
-  تشکیلات کتابخانه ونقاشخانه در مکتب اصفهان. آژند یعقوب (1384).، گلستان هنر، - (2)، 44- 50.
-  رضا آقا رضا عباسی ( سه اسم ورقم در قالب یک‌قلم ). آژند یعقوب (1384).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، - (21)، - .
-  نظام‌الدین سلطان محمد نقاش سید محمدباقر خواجه‌باشی، آژند یعقوب (1384).، گلستان هنر، - (1)، 101- 112.
-  سیمای یک نقاش. آژند یعقوب (1384).، تندیس، 1(49)، 7- 7.
-  معیار ایرانیت درمسیرتاریخ. آژند یعقوب (1384).، فصلنامه حرفه:  هنرمند، - (11)، 114- 118.
-  منظره‌پردازی در نگارگری ایران. آژند یعقوب (1384).، فرهنگ و هنر، - (2)، 14- 25.
-  نقاشان اروپایی در ایران دوره صفوی. آژند یعقوب (1383).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، 19(19)، - .
-  سنت دیوارنگاری در ایران بعد از اسلام. آژند یعقوب (1383).، فصلنامه‌همیار، - (60)، 72- 88.
-  خوشنویسی در قلمرو مکتب پیشین هرات ( با تأکید بر خط نستعلیق. (آژند یعقوب(1383).، کتاب ماه‌هنر، - (69- 70)، 24- 37.
-  قرمطیان ملتان. آژند یعقوب (1382).، پژوهشنامه علوم انسانی، 1(38)، 1- 10.
-  سیاست هنری تیمور. آژند یعقوب (1381).، پژوهشنامه علوم انسانی، - (34)، 39- 56.
-  قرمطیان در ایران. آژند یعقوب (1381).، تاریخ اسلام، 1(9)، 67- 82.
-  تجارت سرزمین‌های شرقی در سده‌های نخستین اسلامی. آژند یعقوب (1380).، تاریخ اسلام، 1(5)، 183- 196.
-  مذهب امامیه در قرن چهارم هجری. آژند یعقوب (1379).، تاریخ اسلام، - (3)، 128- 160.
-  نظام زمین‌داری آذربایجان. آژند یعقوب (1379).، ایران شناخت، 3(16- 17)، 132- 139.
-  طبقه‌بندی‌هنرها. آژند یعقوب (1377).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، - (3)، 40- 47.
-  فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان. آژند یعقوب (1377).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، 1(5و4)، 118- 125.
-  فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان -  قسمت اول. آژند یعقوب (1374).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، - (1)، 23- 27.
-  نگاهی به‌نقد هنر -  اثر پل اوری/مترجم. آژند یعقوب (1374).، هنرهای زیبا -  معماری و شهرسازی، 1(1)، 1- 120.

-  ادبیات داستانی جدید در ادبیات عرب ( 2 ). آژند یعقوب (1371).، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(91)، 36- 38.
-  ادبیات داستانی و سرنوشت جامعه‌شناسی در ایران. آژند یعقوب (1371).، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، - (90)، 62- 64.
-  قصه‌نویسی درادبیات اندونزی و مالزی. آژند یعقوب (1371).، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، 4(4)، 73- 73.
-  کتاب ایران‌شناسی ادبیات نمایشی. آژند یعقوب (1371).، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، 1(38)، 218- 228.
-  ذبیح بهروز و نمایش‌نامه‌هایش. آژند یعقوب (1370).، فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر، 2(13)، 33- 52.
-  قوالب مختلف ادبیات نمایشی دوره مشروطه. آژند یعقوب (1370).، نامه فرهنگ، 1(2)، 72- 79.
-  تحولات اجتماعی دررمان نویسی اعراب. آژند یعقوب، حلیم برکات (1369).، عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان )، 1(4)، 54- 58.
-  مرگ سیاه در تاریخ میانه ایران. آژند یعقوب (1368).، مطالعات تاریخی، - (1)، 145- 158.
-  مقدمه‌ای بر نمایشنامه رادیویی. آژند یعقوب (1368).، ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه، - (8)، 20- 23.
-  حروفیان وبیدادتیموری. آژند یعقوب (1368).، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4(61)، 52- 54.
-  قیام شریک بن شیخ مهری. آژند یعقوب (1366).، آفتابگردان، 4(43)، 28- 29.
-  فراز و نشیب در پهنه‌هنر ایران. آژند یعقوب (1365).، فصلنامه‌همیار، - (10)، 74- 93.
-  قیام تارابی. آژند یعقوب (1365).، آفتابگردان، 5(25)، 17- 20.
-  مطبوعات ایران درسالهای1320 -  26. آژند یعقوب (1361).، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، - (23)، 9- 21.


 

-  ادبیات مدرن ایران. آژند یعقوب (1397).
-  محمدهادی. آژند یعقوب (1396).
-  محمدباقر. آژند یعقوب (1396).
-  نمایش در دوره قاجار. آژند یعقوب (1395).
-  نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان. آژند یعقوب (1394).
-  تاریخ‌نگاری در اسلام. آژند یعقوب (1394).
-  محمدصادق(آقا صادق). آژند یعقوب (1393).
-  هفت اصل تزیینی‌هنر ایران. آژند یعقوب (1393).
-  میرزاعلیقلی خویی. آژند یعقوب (1391).
-  اسماعیل جلایر. آژند یعقوب (1391).
-  دیوانسالاری در عهد سلجوقی. آژند یعقوب (1390).
-  محمود خان ملک‌الشعرا. آژند یعقوب (1390).
-  میرزا ابوالحسن خان غفاری صنیع الملک. آژند یعقوب (1390).
-  میرزا محمدخان غفاری کمال‌الملک. آژند یعقوب (1390).
-  تاریخ هنر باستان. آژند یعقوب (1389).
-  میرعماد حسنی قزوینی. آژند یعقوب (1389).
-  یاقوت مستعصمی. آژند یعقوب (1389).
-  تجدد ادبی در دوره مشروطه. آژند یعقوب (1388).
-  رضا عباسی. آژند یعقوب (1388).
-  خانواده ما و داستان‌های دیگر. آژند یعقوب (1388).
-  مکتب نگارگری شیراز. آژند یعقوب (1387).
-  مکتب نگارگری‌هرات. آژند یعقوب (1387).
-  محمد زمان و شیوه فرنگی سازی. آژند یعقوب (1387).
-  صادقی بیک افشار. آژند یعقوب (1386).
-  پیشگامان نگارگری و نستعلیق. آژند یعقوب (1386).
-  هنر و ادب ایران. آژند یعقوب (1386).
-  سلطان محمد تبریزی. آژند یعقوب (1386).
-  اسماعیلیان(تجدیدنظر و اضافات). آژند یعقوب (1386).
-  استاد محمد سیاه‌قلم. آژند یعقوب (1386).
-  کمال‌الدین بهزاد. آژند یعقوب (1386).
-  نمایش در دوره صفوی. آژند یعقوب (1386).
-  سلطان‌علی مشهدی. آژند یعقوب (1386).
-  ترکان در ایران. آژند یعقوب (1385).
-  ایران باستان. آژند یعقوب (1385).
-  مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان. آژند یعقوب،  حبیب‌الله آیت‌اللهی، حسینی مهدی،  مهدی‌هراتی، مهرداد احمدیان، عباد الله بهاری، اصغر جوانی (1385).
-  مکتب نگارگری اصفهان. آژند یعقوب (1385).
-  سلسله‌های متقارن در ایران. آژند یعقوب (1384).
-  ایلخانیان. آژند یعقوب (1384).
-   مکتب نگارگری تبریز، قزوین و مشهد.آژند یعقوب.(1384)
-  تیموریان. آژند یعقوب (1384).
-  بویهیان. آژند یعقوب (1384).
-  سیمای استاد محمد نقاش. آژند یعقوب (1384).
-  رضا عباسی اصلاحگر سرکش. آژند یعقوب (1384).
-  جشن‌نامه دکتر سیمین دانشور. آژند یعقوب (1383).
-  دانشنامه جهان اسلام. آژند یعقوب (1383).

 A Research on the Effects of Advertising Photography on  Chocolate advertising posters (Compare a product in Iran and Belgium،  France and the US) Project: Advertising poster Design for Merdas Chocolatشیما احمدیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 98/04/23
-  پژوهشی پیرامون دلایل و عوامل تغییر پوشش ایرانیان در عصر قاجار مریم مونسی سرخه،یعقوب آژند دکتری، 92/08/29
-  Wise foundations of Wonderology in Iranian art (with a comparative focusing of Sasanian and Ilkhanid periods)سید محمد طاهری قمی،یعقوب آژند دکتری، 1398/12/07
-  پژوهشی در سیر تاریخی و تطور مفهوم اصول در سنت خوشنویسی و متون فارسی مربوط به آن عنوان پروژهی عملی طراحی فونت بر اساس خوشنویسی (اصول محور) و خطاطی (غیر اصول محور)محمد فدایی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/11/29
-  پژوهشی در روششناسی مطالعات برون فرهنگی و درون فرهنگی در تاریخ‌نگاری هنر اسلامی ولی‌الله کاووسی،یعقوب آژند دکتری، 1398/10/15
-  پژوهشی در پیشینه برّاقی در ایران و تبیین ویژگی‌های ورّاقی عصر غزنوی نرگس سیبویه،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/09/24
-  بررسی ساختار نشانههای نگارخانههای تهران در دو دهه اخیر محمد بلوریان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/18
-  پژوهشی در نقوش و تزئینات ابزارآلات نظامی دوره قاجار؛ عنوان عملی: طراحی هویت بصری با استفاده از نقوش به‌دست‌آمده از بخش نظری پایان‌نامه مریم صداقتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/18
-  پژوهش تطبیقی مسجد -   مزار مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی و مسجد جامع قاین، عنوان عملی: هویت بصری میراث فرهنگی شهرستان تایباد با استفاده از نقوش مسجد-  مزار مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی فاطمه حکیمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/10
-  درک مفاهیم جامعه‌شناسی از آثار نامتعارف تصویری (از دوره‌ی تیموری تا قاجار)مرضیه محتشمی فر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/05
-  A Study of the Language and Visual Expression of a few Illustrated Versions of Layla and Majnun Storyمیترا نامی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/05
-  Impact of Photography on portrait painting of Kings From the Entrance of Photography to Iran to End Qadjarsرؤیا حمیدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1398/04/05
-  نقش هنرپروری و هنرپروران در خلق آثار هنری دوره ناصری ( ناصرالدین‌شاه قاجار)آزاده امجدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/31
-  Analytical comparison of female role  in three myths Ganji (Japan)، Nibelungen (Germany) and Shahnameh (Iran)بهار کیا مقدم،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/31
-  Analysis of the Opening Title Sequence of the 2 p.m. News Program of Channel One of IRIB مهسا مسعودیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/26
-  بررسی نشانه شناسانه‌ی زنان در گرافیک سه دهه‌ی اخیر ایران (با تأکید بر طراحی پوستر و طراحی جلد)؛ عنوان عملی: طراحی پوستر با موضوع زن با هویت ایرانی فروغ یزدان پناه،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/21
-  نظری: شناخت ویژگی‌های خاص بصری و تعیین‌کننده‌ی هویت ملی مردم تهران قدیم (عهد ناصری) با رویکرد زیبایی‌شناسی (مطالعه موردی کاشی‌های کاخ گلستان تهران) عملی: طراحی اپلیکیشن برای کاخ‌موزه گلستان تهران ثریا شریعت،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/19
-  نظری: شناخت ویژگی‌های خاص بصری و تعیین‌کننده‌ی هویت ملی مردم تهران قدیم (عهد ناصری) با رویکرد زیبایی‌شناسی (مطالعه موردی کاشی‌های کاخ گلستان تهران) عملی: طراحی  برای کاخ‌موزه گلستان تهران ثریا شریعت،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/06/19
-  بررسی سه نقش ایرانی (ختایی، ابر، نیلوفر) در هنر دوره تیموری و صفوی (مکتب تبریز) از دیدگاه گرافیک و بازتاب آن در گرافیک نوین نسیم اخوت،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1397/04/24
-  نظری: پژوهشی تطبیقی میان تبلیغات یک محصول واحد در ایران و چند کشور خارجی عملی: طراحی کمپین تبلیغاتی بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پروژه نظری زهرا خضایی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/12/21
-  پژوهشی در کتاب‌آرایی ورقه و گلشاه سمیه محمد زاده مقدم،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/11/30
-  پژوهشی در سیر تحول تذهیب قرآن کریم از صفویان تا قاجار (در هر دوره بررسی یک قرآن)زینب فرهمند،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/11/08
-  پژوهشی در فضاهای فرنگی سازی در نقاشی دوره افشاریه و زندیه (با تأکید بر نقاشی‌های قلمدانها، قابهایآینه،جلدها و صندوقچهها)، عنوان عملی: تصویرسازی بر لوازم کاربردی ( کیف،  کیف خرید، لباس، و ...) بر اساس مطالعات نظری نسیبه قباخلو،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/06/29
-  Bird in Ishraqi Thought and Islamic Mysticism and its Manifestation in Iranian Art Works after Islam up to the Beginning of Safavid Eraفریبا عباسی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/06/27
-  Research on Images and Scenes of Three Romances (Zal and Rudabeh، Siyavash and Sudabeh، Bizhan and Manizheh) According to Pictures of the Shahnameh of Shah Tahmasbسارا سادات چاوشی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/06/26
-  A Comparative Study of the Design and Form of Metalwork and Pottery of the Ilkhani Period (1256- 1335th)نرگس پور علی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1396/04/10
-  بررسی شخصیت شناسی شهرزاد با رویکرد اساطیری در نسخه‌های شرقی؛ عنوان عملی: تصویرسازی مجرد و مفهومی قصه شهرزاد( داستان مدخل در هزارویک‌شب)کیمیا بیدار،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/12/16
-  پژوهشی در ترکیب‌بندی عناصر بصری تزیینات منتخب از مجموعه بازار بزرگ تهران؛ عنوان عملی: طراحی چند نشانه با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از پایان‌نامه فروغ جشنه وند،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/11/30
-  بررسی کتیبه‌ها و نقوش سنگ مزارهای تاریخی کرمانشاه منطقه گوران؛ عنوان عملی: طراحی جلد کتاب برای داستان‌های کردی بر اساس نقوش یافته شده در بخش نظری شبنم حیات غیبی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/11/24
-  گونه شناسی سفال سامرا و مطالعه ریشههای آن مریم امینی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/11/23
-  Study of motifs and images of the Qajar mansion and earlier in Gilan Illustration of a folk tale according to theoretical debatesمژده افخمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/07/07
-  شخصیت‌پردازی در رمان مدرن فارسی با تکیه‌بر پنج رمان مدرنیستی بوف کور یکلیا و تنهایی او ملکوت سنگ صبور و شازده احتجاب شایسته السادات موسوی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/07/06
-  آسیب‌شناسی بیلبوردهای اجتماعی شهر تبریز از منظر  جذب و ایجاد ارتباط با مخاطب سمیرا حسن‌پور جنتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/06/31
-  بررسی نقوش تزئینی خانه قوام‌السلطنه در تهران فائزه بهمنش،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/04/20
-  Impact of Cultural symbols in Formation of Iranian Poster (The Recent Three Decades); Project Subject: Designing a set of Cultural-  oriented Posters (In Respect to the results from the thesis)مولود نوریان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1395/04/08
-  بررسی تأثیرات نستعلیق ایرانی بر خوش‌نویسی عثمانی شمس السادات فاطمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/6/31
-  Cultural center and environment graphics performance، enjoying the achievements of the theoryشیما صمصامی راد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/6/26
-  بررسی نگاره انسان در دیواره نگاری‌های قاجاری شیراز مجید قناعتیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/12/05
-  بررسی نقوش و تصاویر کتب و ابزار علمی ( پزشکی، نجوم، مکانیک ) بعد از اسلام تا اواخر صفویه طراحی پوسترهای علمی و فرهنگی نفیسه سادات دیباج زواره،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/11/30
-  Research on Illusions and Figures of Islamic Books (Mechanic، Astronomy and Medical) After Islam Period to the End of Safavieh نفیسه سادات دیباج زواره،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/11/30
-  هویت در تصویرگری معاصر ایران (دهه‌ی 40 تا 80):ندا سادات سجادی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/11/25
-  بهره‌گیری از یافته‌های نقوش تزیینی در گرافیک محیطی رابعه فردوسی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/07/03
-  بررسی تزیینات کاخ شمس‌العماره تهران ( طراحی داخلی برای شرکت طراحی گرافیک با استفاده از تزیینات کاخ شمسالعماره سحر رئیسی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/07/03
-  بررسی نقوش کاشی مسجد سپهسالار و کاخ گلستان از منظر گرافیکی؛ عنوان عملی: استفاده از نقوش دو بنای مذکور در طراحی بدنه خودرونوتاش سید حسینی تهرانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/07/03
-  موشن گرافیک ( طراحی یکی از عناصر گرافیک محیطی شهر مشهد )مریم جابری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/07/02
-  Illustration and layout of history and geographic books of 5th and 6th and grade (elementary school) from 1911 to 1951زهرا رحمانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/07/02
-  A research aboat Surrealism ’s influence in  contemporary i llustration in Iran from  1350(SH) to the end of 1380(SH) decades ( children  and teenager ’s book) شیلان هوشیاری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/06/28
-  The role of color and it`s effect education Mental Games Packagesفاطمه سحری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/06/26
-  استفاده از نقوش فرش‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری در طراحی داخلی هتل سنتی لاله‌ی یزد نازنین السادات رستگار،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/06/26
-  بررسی ساختار بصری آثار موزه قاجار تبریز (خانه امیرنظام)پریسا واحدی مقدم،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/06/23
-  طراحی و در بسته‌بندی شوینده­ها (پودر لباسشویی یا صابون سفیدکننده ) با مناسب‌ترین رنگ­ها مهسا مکیف،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/06/027
-  عنوان نظری بررسی و ارزیابی نقوش آرامگاه خواجه عبدالله انصاری و آرامگاه گوهرشاد خاتون( مقایسه آنها)؛ پروژه نهایی: اینفوگرافیک و گرافیک محیطی ارگ اختیارالدین هرات (راهنمای نوشتاری ـ تصویری)محمدمهدی حفیظی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1394/03/25
-  بررسی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وضعیت عکاسی ایران در دوره قاجارمحمد زرقی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/12/03
-  بررسی هنر لایت آرت (Light Art)و جنبه‌های عملی آن (طراحی تیزرهای تبلیغاتی با لایت آرت و جنبه­های عملی ( ویدیو آرت)مینا مقدس داراب،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/30
-  کاربرد مفهومی قفل در گرایش‌های گوناگون گرافیک (نشانه، پوستر، روی جلد کتاب و غیره..)ندا برزگر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/30
-  بررسی نقوش دیوارهای موزه مقدم (طراحی هویت‌سازمانی موزه مقدم)معصومه گلاب کش،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/30

-  A Research on deformation and illustration book For Adults (humor) in both printed and virtual spaceهانیه جمشیدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/30
-  مطالعه‌ای پیرامون طراحی هویت بصری علائم، نشانه­ها و سیستم­های راهنمای مسیر در مکان­های آموزشی (دانشکده­ها و دانشگاه­ها)پیمان فرگاهی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/29
-  بررسی کهن‌الگوها در داستان‌های مولوی زهره صابری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/11/27
-  تأثیرات اومانیسم بر نقاشی قاجارمینا محمدی وکیل،یعقوب آژند دکتری، 1393/06/31
-  The use multimedia in teaching graphic theory (Making a CD of multimedia graphics) شروین ناطق،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/06/28
-  The Role of Goldfish in Traditionalپگاه عظیمزاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/06/27
-  بررسی نقوش دیوارنگاری پنج‌خانه قدیمی در اصفهان از دید گرافیکی پریسا قاسمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/06/27
-  The study and evaluation of wall painting ambiance of five old homes in Isfahan from graphical viewpointپریسا قاسمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/06/27
-  بازتاب وقایع سیاسی و اجتماعی ایران در نمایشنامه‌های عصر قاجار از ابتدای دوره‌ی قاجار تا پایان مشروطیت زهرا کیشانی فراهانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/04/29
-  بررسی سیر تحول پوسترهای موزه هنرهای معاصر تهران بین سال‌های 1358 تا1388ندا تولایی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/04/18
-  بررسی هویت در گرافیک ایرانی از دهه 40 شمسی تا به امروز طراحی پوستر بر اساس هویت گرافیک ایرانی طاهره حسینی شکیب،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1393/04/02
-  پژوهشی در نسخه نگارۀ کلیله‌ودمنۀ ۲۱۹۸ محفوظ در کاخ گلستان و جایگاه آن در بستر تاریخی نقاشی ایران در سدۀ نهم هجری/پانزدهم میلادی نوروزیان گیتی،یعقوب آژند دکتری، 1392/12/14
-  پژوهشی پیرامون نقوش تزیینی منتخبی از سر در بناهای تاریخی اصفهان بهاره جهانمردحسین آبادی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/12/06
-  آشناییزدایی در تبلیغات با تکیه‌بر عکسهای تبلیغاتی شکوفه بیاتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/12/06
-  دیوارنگاره‌های قاجار در کرمانشاه فائزه مظفری قلعه محمدعلی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/12/03
-  نقش اساطیری اژدها در فرهنگ و هنر ایران (هویت‌سازمانی موزه میراث تاریخی اژدها تو)مونا ناصری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/12/01
-  تحلیل گرافیکی نقوش چادرشب در مناطق تنکابن تا رودسر پرگل مشایخی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/12/01
-  نقش اندیشه شیعه در پیدایی فالنامه تهماسبی علیرضا مهدی زاده،یعقوب آژند دکتری، 1392/11/30
-  بررسی تطبیقی تصویرسازی سیمرغ در هنر ایران( از دوره ایلخانی تا اواخر دوره صفوی)زهرا نجفی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/11/23
-  دیزاین گرافیک و محیطی برای‌هویتسازی بصری عسل فرشچی تبریزی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/10/30
-  آرت نوو و آرت دکو در گرافیک ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم پریسا اکبری مغانجوقی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/31
-  عجایب نگاری در تصاویر کتب چاپ سنگی دوره قاجار(با تأکید بر تصاویر نسخههای متعدد کتاب «تحفة المجالس»)؛موضوع عملی تصویرسازی داستان عامیانه سمنانی با الهام از تصاویر چاپ سنگی مریم یغمائیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/30

-  Visual investigation of the Patterns used in Safavid and Qajar Book covers (Cover design for cultural themed Books)نسرین یعقوبی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/28
-  The Ability to Create Signs in 3D Form for Designing the Sculptures in the Festival and Artistic- Cultural Conferencesلادن کریمی جهرمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/28
-  بررسی نقوش حیوانی سکههای مسی دورهیقاجار (طراحی جواهرات بر اساس نقوش به‌دست‌آمده و انجام امور گرافیک در جهت معرفی آنها)مسعود گرامی بخش،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/28
-  بررسی قاب آینه‌های دوره صفویه تا آخر دوره فتحعلی شاه قاجار (نظری) تصویرسازی اشعار سهراب سپهری به شیوه بداههسازی (عملی))سمانه رسولی وثوق،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/06/23
-  بررسی نقشمایههای موجود در کاشیها و ظروف سفالینههای دورهی ایلخانی؛موضوع عملی: طراحی نشانه برای سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور بر پایه نتایج و دستاوردهای پژوهش نظری شیوا قاسمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/17
-  بررسی تطبیقی پوسترهای سویس و ژاپن پوستر سازی اجتماعی و فرهنگی نفیسه مستوفیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/15
-  نشانه نوشته و سیستم راهنمای تصویری نوشتاری سینما آزادی تهران ثمره رحیمی مقیم،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/14
-  طراحی پیکتوگرام برای بخش هواشناسی برنامه خبری شبکه 2 سیما سروناز بختیاری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/14

-  Biography of Chehel Sotoun and the Analysis of Graphical wall painting in Chehel Sotoun (Illustration of Chehel Sotoun’s سرگذشت and Information for Tourist attraction)نجمه آریان فر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/13
-  Investigation the designs of Kerman province handmades relying on the Kilim and Path رضا خزائی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/13
-  بررسی بصری نقوش تزئینی به‌کاررفته در آرایش قرآنهای دوره سلجوقی (طراحی آرم برای مناسبتهای فرهنگی با استفاده از نقوش تزئینی به‌کاررفته در آرایش قرآنهای دوره سلجوقی)اکرم کلانتر هرمزی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/13
-  بررسی نقوش ترمه‌های دوره قاجار (طراحی نشانه و علائم راهنما برای موزه ترمه ایران)محبوبه برکتیم،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1392/04/06
-  تأثیر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در شکلگیری نقاشی قاجار شهربانو عباسی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/9/22
-  عکاسی در تبریز بهزاد صحتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/4/5
-  نظری: بررسی طراحی جلد و صفحه‌آرایی مجله نگین عملی: طراحی یک مجله فرهنگی پریسا طوسی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/12/13
-  بررسی انواع نقوش گل و مرغ استفاده‌شده در نقاشی‌های لاکی دوره‌های صفویه، زندیه و قاجاریه در ایران شکوفه ناظمیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/30
-  بررسی عنصر چشم از منظر نمادشناسی در طراحی گرافیک پیمان علیزاده اسکویی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/26
-  بررسی عناصر تصویری و نقوش گرافیکی به‌کاررفته در فرش دستبافت اردبیل از دوره‌ی صفویه تا قاجار(گرافیک داخلی هتل با استفاده از نقوش فرش)الناز مهاجری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/26
-  بررسی نشانه گردونه مهر (عناصر چهارگانه آب، باد، خاک، آتش) از جنبههای نمادین در تصویرسازی‌ها نوزاد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/26
-  بررسی صنعت تجلید در دوره صفویه مرجان محمد نژاد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/25
-  نظری:بررسی نقوش و مفاهیم موجود در قالی یلمه: تصویرسازی آداب‌ورسوم بافندگان قالی یلمه با توجه دریافت­ها و معانی به کار گرفته‌شده در نقوش این قالی‌ها صدیقه احمدی باصیری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/11/23
-  بررسی نقوش گلیم سوزنی استان کرمان (شیریکی پیچ)نسیم صارمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/09/30
-  بررسی فرم و رنگ در گرافیک محیطی مهدکودک زهرا ریاضی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/09/30
-  جایگاه حیوانات و نمادها و نقش‌مایه‌های حیوانی در فرهنگ ایران باستان فاطمه انباز پور،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/06/28
-  تحقیقی در تزیینات وابسته به معماری " قلعه چالشتر"متعلق به دوره قاجار (خانه‌های احمدخان و محمود خان )حسین یزدان پناه،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/06/27
-  معاصر بودن در عکاسی متأخر ایران عنوان عملی: چیز و ناچیز سید صیاد نبوی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/21
-  بررسی خط مشکّل در هنر خطاطی تصویرسازی رساله «لغت موران» شیخ شهاب‌الدین سهروردی لیلا خسروی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/19
-  پژوهشی در رمزشناسی و قابلیت‌های تصویری قصه‌های"حی بن یقظان" و "سلامان و آبسال"زهره سینایی نو بندگانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/18
-  نقوش پارچه‌های دوره قاجار و بازتاب آن در نقاشی‌های آن دوره ساناز مظلومی شمالی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/14
-  پژوهشی در آموزش سنتی هنر در ایران ( با تأکید بر آموزش خوشنویسی)احد روان جو،یعقوب آژند دکتری، 1391/04/12
-  تزئینات در هنر بوسنی سلما حاجی رشیج،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/11
-  نظری: بررسی گرافیکی نقوش سنگ‌قبرها و تندیس‌های مقابر تاریخی آذربایجان شرقی عملی: طراحی پوستر، طراحی کاتالوگ و بروشور و صفحه‌آرایی نشریه برای معرفی فرهنگی مقابر تاریخی آذربایجان شرقی همایون کاظمی راشد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/09

-  بررسی بازتاب وقایع سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه در شعر نسیم شمال حسین بخشی،یعقوب آژند دکتری، 1391/04/06
-  صفحهآرایی و تصویرسازی سورههای قرآن زرین تاج حسین زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/04/02
-  نظری: بررسی صفحه‌آرایی نسخه نگاره‌های مکتب شیراز عملی: طراحی تمبر الهام گرفته از نگاره‌های مکتب شیراز برای مناسبت‌های خاص فرهنگی زهرا اسکندری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1391/03/26
-  تحقیق، تفسیر و تحلیلِ پدیدۀ "تاریخ نوین هنر" در دورۀ معاصرآپه‏ نا اسفندیاری،یعقوب آژند دکتری، 1390/6/30
-  سهم کاشان در تاریخ سفال و سرامیک جهان اسلام عباس اکبری،یعقوب آژند دکتری، 1390/4/5
-  نقاشی معاصر ایران بین دو انقلاب مشروطه و اسلامی با رویکردی تحلیلی بر سیر تحولات فکری و اجتماعی مریم خلیلی،یعقوب آژند دکتری، 1390/12/17
-  بررسی دیوارنگاری (نقاشی دیواری)در خانه‌های قاجار تبریز مریم رحیمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/11/30
-  پوشاک جامعه ایران دوره قاجار در نگاره­های‌هزارو یکشب مهناز جهانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/11/26
-  تأثیر رنگ در درمان اختلالات روانی بهزاد رحیمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/11/26
-  بررسی تحلیلی ژانر عکاسی خانوادگی با نگاهی به عکس­های خانوادگی ایرانی ملیکا فروزان پور،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/11/23
-  بررسی تنوع خط کوفی بنایی در کتیبه‌های ایرانی مریم قنبریان علویجه،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/11/17
-  پژوهشی در نمادهای نقوش سفالینه‌های شهر سوخته زهرا حسین‌آبادی،یعقوب آژند دکتری، 1390/11/12
-  بررسی آثار مارک شاگال؛ عنوان عملی: تصویرسازی داستان تلخون صمد بهرنگی به تأثیر از مارک شاگال هانیه عرب‌آباد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/04/15
-  ویژگی‌های دراماتیک دو داستان «حسنک وزیر» و «افشین و بودلف» در تاریخ بیهقی دنیا حیدری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1390/04/05
-  بررسی و تحلیل تصویری نقش و رنگ در قرآن کریم (سه نسخه فاتحه الکتاب تیموری، صفوی و قاجار از گنجینه نفایس نسخ آستان قدس رضوی)مریم قندهاریون،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/30
-  بررسی نقوش پارچه‌ها و لباس­های اشراف دربار قاجار بشری مصطفی‌زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/30

-  بررسی نقوش غریبه در طلسمات ایران مهسا پیراسته،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/30
-  بررسی گرافیکی نقوش کاشی مسجد گوهرشاد مشهد و مقایسه­ی آن با مدرسه غیاثیه خر گرد سید محمدحسین شاه‌محمدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/29
-  وجوه مشترک و تفاوت‌های عناصر ارتباطی در هنر تئاتر و گرافیک(پوستر تئاتر)بهناز ذبیح زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/29
-  بررسی و جمع‌آوری جلد صفحات موسیقی در ایران فرناز فهامی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/21
-  پژوهشی در مورد نقش ارتباط تصویری در صفحه‌آرایی کتاب درسی پرگل فرهنگیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/21
-  بررسی دیوارنگاره‌های امامزاده شاه زید و رابطه آن باهنر قاجار محبوبه عزیز زادگان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/17
-  تصویرسازی مانویت در قیاس با تصویرسازی بودیسم میترا بحرینی حسنی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/11/04
-  پارادایم­های نقاشی ایرانی در قرن 13 و 14 هجری قمری با تکیه‌بر نقاشی قهوهخانهای زهرا موسوی خامنه،یعقوب آژند دکتری، 1389/10/26
-  تجزیه‌وتحلیل پوسترهای سینمایی از ده گرافیست ایرانی در فاصله سال‌های 1340تا 1380عذرا حاجی نصیری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/06/30
-  An Investigation about miniatures of ” HAFT PEYKAR” in “GOLCHINE ESKANDAR SOLTAN”،” KHAMSEHYE NEZAMIE SOLTAN HOSEYNE BAYGHARA” AND “KHAMSEHYE NAZAMIE SHAH TAHMASB”.هاجر میزبان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/06/30
-  حضور مذهب در پوستر سازی ژاپن نگار کاغذی محمدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/06/27
-  درختان مقدس (در قرآن و اساطیر ایران)میترا حمید زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/06/23
-  ارائه سرفصل‌های جدید آموزشی برای رشته طراحی گرافیک در مقطع کارشناسی در ایران/ عملی: طراحی آرم شهرداری‌های استان اردبیل حسام حسن‌زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/06/22
-  بررسی نقش­مایه آتش در نگارگری ایران، عنوان عملی: تصویرسازی داستان ابراهیم علیه‌السلام در آتش فاطمه اسلامیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1389/04/30
-  پیوندهای درونی موسیقی ایرانی و نگارگری سرور پور زاده،یعقوب آژند کارشناسی، 1389/04/23
-  نگارگری در ارمنستان دالار اله وردی،یعقوب آژند کارشناسی، 1389/02/19
-  بررسی تناسبات طلایی در برخی نگاره‌های بهزاد پروژه عملی: تصویرسازی داستان قرآنی حضرت سلیمان(ع) بر اساس تناسبات طلایی حکیمه سادات رضویان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/11/21
-  جلوه­های عرفانی در نگارگری مکتب هرات با تکیه‌بر آثار کمال‌الدین بهزاد هما سادات حسینی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/06/30
-  مطالعه تطبیقی طبیعت‌پردازی در نگارگری ایرانی با نگاه سپیده امجدی ترشیزی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/06/30
-  نظری: نقد و بررسی پوسترهای سی سال تاتر ایران 1388- 1358 عملی: طراحی پوستر تاترآزاده آخوندزاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/06/30
-  تمبر و نقش آن در روابط بین‌الملل محمدرضا نوروزی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/06/24
-  بررسی تصویر زن در نقاشی­های عهد فتحعلی شاه قاجار مریم توکلی فر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/06/16
-  بررسی تطبیقی صور خیال اشعار داستان خسرو و شیرین در خمسه نظامی با نگاره­های مربوط به آن در خمسه تهماسبی شراره قربانی وجین،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/04/22
-  نو نگارگری محرمعلی پاشا زانوس،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/04/21
-  بررسی نگاره‌های منطق‌الطیر عطار در مکتب هرات مرضیه تراجی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1388/04/20
-  نظری: بررسی پوسترهای بزرگداشت ایران از سال 1340 تاکنون عملی:­ طراحی پوستر برای مشاهیر ایران سارا باغستانی راد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/12/14
-  پژوهشی پیرامون همگامی نوشتار، تصویر و تزئین در شاهنامه بایسنقری نفیسه جابر انصاری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/12/14
-  سروستان، سرو در فرهنگ و هنر ایران راضیه فارسی دورکی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/08/25
-  پژوهشی پیرامون رنگ در پنج اثر از آثار سلطان  محمد و یا منسوب به او مریم مؤمنی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/06/31
-  بررسی ریشه‌های نقش‌مایه شکار از هنر ساسانی در مکتب هرات نازنین اصغر زاده،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/06/31
-  تئوری: نقاشی لاکی دوره­ی قاجار:  تصویرسازی برای یک عنوان (عملی)لیلا پروا،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/06/30
-  پژوهشی در چهار مرقع از کتابخانه کاخ گلستان شیرین ملک اسماعیلی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/04/31
-  بررسی نقاشی معاصر ایران با نگاهی به دوسالانه­های نقاشی دهه 70 شمسی فاطمه ایزدی،یعقوب آژند کارشناسی، 1387/04/15
-  بررسی تصویرسازی موضوعات علمی (قرن ششم تا هشتم هجری قمری)زهره صمد بین،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1387/04/10
-  نظری:کاشی نگاری در دوره قاجار با تأکید بر کاخ گلستان عملی: تصویرسازی برای کاشی با استفاده از نقوش قاجاری سارا افشار ساوجبلاغی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386/12/11
-  جادوی تصویر و نوشتار:  تن‌پوش‌های طلسمی ( عملی )وقار فرش‌باف آقایی نژاد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386/12/1
-  بررسی تصویرسازی در پوسترهای کودکان (نظری،)پوسترهای آموزشی برای کودکان زیر دبستان (عملی)ژاله رفیعی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386/12/08
-  بررسی تصویرسازی در مطبوعات دهه بیست (هفته‌نامه باباشمل)آناهیتا مسعودی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386/12/01
-  سیر تحول تخیل در سه شاهنامهی بزرگ ایلخانی، بایسنقری و طهماسبی با تکیه‌بر عناصر بصری آناهیتا مقبلی،یعقوب آژند دکتری، 1386/11/16
-  ویژگی­های زیباشناختی آثار میرعماد حسنی و بازتاب آن در تاریخ خوشنویسی ایران صداقت جباری،یعقوب آژند دکتری، 1386/11/03
-  بررسی نگاره‌های عصر صفویه با موضوع پیامبران الهی بهزاد محبی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386/10/22
-  بررسی گزیده‌ای از بازتاب‌های جنبش چپ در تاریخ ادبیات نمایشی ایران، در دهه چهل، با تمرکز بر دو اثر - سگی در خرمن‌جا و تامارزوها- از نصرت‌الله نویدی و دو اثر- چوب به دست‌های ورزیل و گاو- از غلامحسین ساعدی( نظری،) ماجرای شیرین پدرکشی( عملی)رضاشاه به داغی،یعقوب آژند کارشناسی، 1386/04/21
-  بررسی آثار گوستاومورو و اودیلون ردون (نقاشان سمبولیست فرانسه)سولماز طایفه علی گودرز،یعقوب آژند کارشناسی، 1386
-  آثار لئوناردو داوینچی -  امیل نولده-  تینتورتو-  فرآنجلیکو-  بوتس سمیه اسماعیلی شیخانی،یعقوب آژند کارشناسی، 1386
-  شکل‌گیری نقاشی گورکانیان ( نظری)مژده آریا نفر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386
-  وجوه اشتراک و افتراق طبیعت از منظر هنرمندان ایران و چین، عنوان پروژه عملی: طبیعت ملهم از هنر شرق مریم ابراهیمی پور،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386
-  نقاشی پشت شیشه در ایران صابر همتی،یعقوب آژند کارشناسی، 1386
-  شکل‌گیری تصویرسازی دوره قاجار اردشیر میرمنگره،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386
-  بررسی تحولات پوشاک زنان درباری در دوره قاجار منصوره آزادواری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1386
-  سهراب سپهری ( شاعر و نقاش)راشین سلامتی،یعقوب آژند کارشناسی، 1385/11/01
-  بررسی آثار استاد محمد سیاه‌قلم (پایان‌نامه نظری)؛ تصویرسازی رمان ملکوت ( پایان‌نامه عملی)محمدجواد طباطبایی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385/04/04
-  تحلیل متنی آثار سلطان محمد بروان روح‌بخشان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  منظره‌پردازی در نگارگری ایرانی مکتب تبریز ( شاهنامه شاه‌طهماسبی)نگار حبیبی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  تقابل و تشابه رنسانس با کویسیم در بازنمایی طبیعت فریبرز فرید افشین،یعقوب آژند کارشناسی، 1385
-  بررسی تصویرسازی‌های نسخ دوره ایلخان و جلایریان مرضیه مرتاضی مهربانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  کتاب کمیک چیست؟مرجان نعمتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  بررسی خشونت در تصویرسازی معاصر آمریکا ندا جواهری کوپائی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  بررسی پالت رنگ در پوشاک نگاره­های مکتب اصفهان (با تأکید بر نظریه گفتمان قدرت فوکو)الهام اعتمادی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  پیامبر اسلام و اهل‌بیت در تصویرگری ایران ( سده ششم تا نهم هجری)الهام شفیعی جاوید،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  موضوع نظری: صحنه‌پردازی زندگی روزمره در مکتب هرات­. موضوع عملی: نگارگری با موضوع زندگی روزمره و عامیانه مهسا ابراهیمی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  بررسی هنری ساختار رنگ و فرم در نقوش دست‌ساخته‌ها و دستباف‌های بومی استان گیلان گلنساء رضا نژاد پیشخانی،یعقوب آژند کارشناسی، 1385
-  پژوهشی در نسخه -  نگاره ظفرنامه تیموری مورخ 935 هجری گیتی نوروزیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  تصویرسازی موضوعات پزشکی (نسخه‌های خطی دوران اسلامی)بهاره ایزدپناه،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1385
-  تصویر زن در نگارگری مکتب تبریز صفویه لیا دارابی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384/03/31
-  بررسی تصویر انسان روی سفالینه‌های سلجوقی مریم رحمانیان ثابت،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384
-  پاپ آرت و زمینه‌های ظهور پلورالیسم (عنوان عملی)؛ زن -  من (عنوان نظری)هدی سادات رضای زرباف،یعقوب آژند کارشناسی، 1384
-  رویکردهای جدید به هنر نقاشی با بررسی کارهای دیویدهاکنی آتوسا خلج امیرحسینی،یعقوب آژند کارشناسی، 1384
-  دیالکتیک شناخت ، تحقیقی پیرامون فلسفه‌ی زیباشناسی علی هدایتی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384
-  بررسی دیوارنگاره‌های بقاع متبرکه گیلان ناصر مقدم کوهی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384
-  طنز سیاه در تصویر بارویکردی به آثار رولان توپورصدیقه شاهوردیشهرکی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384
-  بررســی تاریخ دیوارنگــاره‌های خانــه پیرنیا سعید خودداری نائینی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1384
-  بـررسی تطبیقـی مفهوم «بیگانه سـازی» در تئاتـر اپیـک برشت و تعـزیـه نمایش ایرانی رعنا صالحی پور باورصاد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1383
-  عوامل شکل‌گیری مکتب نقاشی - خط در دهه چهل محمود رضا رخشا،یعقوب آژند کارشناسی، 1383
-  نقاشی در خدمت تبلیغ (پیکرنگاری در باری دوره اول قاجار)شیرین ملک اسماعیلی،یعقوب آژند کارشناسی، 1383
-  بررسی سیر تحول هنر تصویرسازی در تاریـخ ( از ابتدا تا پایان دوره قاجار)محمد فدوی،یعقوب آژند دکتری، 1383
-  ایزد بانوان در اسطوره‌های هند و ایرانی مریم خسروشاهی،یعقوب آژند کارشناسی، 1383
-  موضوع نظری: ادبیات نمایشی در عصر پهلوی اول (1320- 1299). موضوع عملی: نمایشنامه «قصیده­ی کبوتران تیره گون» ناهید جهازی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1383
-  تحلیل آثار محمود خان ملک الشعـرامحمود جورابچیـان اصفهـانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1382
­-  بررسی رویکردهای نوین در نمایش عروسکی ایران حسین نورائی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1382
-  موضوع نظری: بررسی نقاشی‌های دورنماسازی در دوره قاجار و مقایسه آن با تحولات هم‌زمان هنری اروپا (امپرسیونیسم). موضوع عملی: طبیعت و دشت‌های ایران نگار حبیبی،یعقوب آژند کارشناسی، 1382
-  بررسی نماد بروج دوازده‌گانه منصوره اقدام،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1382
-  موضوع نظری: اقتباس و شکل‌گیری نمایشنامه با نگاهی به نمایشنامه « یاقوت » موضوع عملی: نمایشنامه « یاقوت »رضا فتحی پور،یعقوب آژند کارشناسی، 1380
-  بررسی نقاشی ایرانی از1210 تا 1344 هجری قمری حمیدرضا نوری سرشت،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1379
-  رساله عملی: نمایشنامه « یک‌نفس تا... » ، رساله نظری: ترجمه نمایشنامه قربانی ازگون گوردیلمن ساحل مظلومی،یعقوب آژند کارشناسی، 1379
-  نقش زن در نمایشنامه‌های دوره مشروطه (1285 تا1305 هجری شمسی)علی ترابی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1378
-  بررسی ارتباط نگارگری و ادبیات هرات دوره تیموری (دوره شاهرخ 850 ـ 807ه .ق)حمید آقاخانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1378
-  تجزیه‌وتحلیل هنرهای تزیینی در بناهای زنجان رضا نجفلو،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1378
-  بررسی ادبی و جامعه‌شناختی رمان تاریخی ایران (سال‌های 1300 تا 1320)کامران علی سپهران،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1378
-  شخصیت‌پردازی در ادبیات داستانی، تعاریف نمونه­ها و پیشنهادها مهران( مهدی) حجوانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1377
-  عکاسی ایران در دوره مشروطه محمود مطهر،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1377
-  نخستین نمایشنامه‌های ایرانی به‌عنوان آغازگر دوران جدید ادبی حمید سعیدی امجد،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1376
-  نقش در فرهنگ و هنر کردستان لاله یزدان جو،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1376
-  بررسی تحولات اجتماعی و سیاسی دوران قاجار وتاثیر آن بر هنر گرافیک صدیقه زرین گام،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1376
-  بررسی جنبه‌های حماسی بهمن نامه (موضوع پروژه عملی: نمایشنامه کتایون)فیض ا.. حسینی،یعقوب آژند کارشناسی، 1375
-  صور خیال در اساطیر و افسانه‌های آذربایجان رحمان احمدی ملکی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1375
-  تحلیلی بر رویکردهای تاریخی و اجتماعی عکاسی مستند مهرداد نجم‌آبادی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1375
-  نگاهی به تاریخچه نقد هنر نقاشی در ایران شراره صالحی لرستانی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1374
-  دیوارنگاری در ایران (دوره زند و قاجار در شیراز)عبدالمجید شریف‌زاده خاوری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1374
-  گروه ناتر در ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)شیدا شهرامیان،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1374
-  کالبدشناسی فضای صحنه در ناتر « بررسی و ریشه‌یابی تحولات صحنه‌آرائی در جهان »کیهان مرتضوی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1373
-  تحلیل وقایع آذربایجان بعد از جنگ جهانی دوم محمدحسین رستگاری یزدی،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1369
-  نقش آمریکا به‌عنوان نیروی سوم در سیاست خارجی ایران محمدرضا دهشیری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1368
-  بررسی کتاب‌های مکتبخانه‌ای قاجار از منظر تصویرسازی ستاره تراب زاده طاری،یعقوب آژند کارشناسی ارشد، 1363/9/18