آقای کامران شریفی

مدیر گروه عکاسی

1 دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تهران
2 کارشناس ارشد گرافیك دانشگاه هنر
3 کارشناس عکاسي دانشگاه تهران

 

1 کارشناسي
2 کارشناسي ارشد
1 فصلنامه ی فرهنگ کرمانشاه ، شماره ی ۲ ـ عنوان : بازگویي یك داستان به روایتي دیگر ـ ۱۳۸۱.
2 فصلنامه ی عکاسي ، شماره ی ۳ ـ عنوان : عکاسان نا عکاس ـ ۱۳۹۵.
3 فصلنامهی عکاسي ، شماره ی ۴ ـ عنوان : مروری برعکسهای تبلیغات انتخاباتي ریاست جمهوری در ایران ـ ۱۳۹۶.
4 روزنامه ی ایران ، شماره ی 6799ـ عنوان : پشت پرده ی جنگ ـ ۲۱ خرداد ۱۳۹7.
5 - فصلنامه ی عکاسي ، شماره ی ۶ ـ عنوان : این شادی سؤال برانگیز ! ـ ۱۳۹۸ .
1  عضو گروه جوان واحد تجسمي حوزه ی هنری از 1372 تا 1374.
2 عضو کمیته ی علمي تخصصي گرافیك دانشگاه جامع علمي کاربردی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵.
3 عضو مؤسسه ی توسعهی هنرهای تجسمي معاصر ( شماره ی عضویت ۳-۹۹۱-۲0 ) از ۱۳۹۵ تاکنون.

 

1

دانشگاه سوره - دانشجو: فرناز فالحت باسمنج ( کارشناسي ارشد عکاسي ) - بخش عملي با عنوان "خشونت پنهان در عکاسي شهری از مناظر تهران".

2 دانشگاه کمال الملك - دانشجو: مریم آجیلیان ( کارشناسي ارشد انیمیشن ) - مشاوره ی بخش نظری با عنوان "مطالعه تأثیر میزانسن و روایت پردازی بر عکاسي چیدماني با نگاهي به آثار گریگوری کرودسن".
3 دانشگاه سوره - دانشجو: سارا علي محمدی (کارشناسي ارشد عکاسي ) - بخش عملي با عنوان "آخرین خواب؛ بر اساس عکاسي صحنهپردازی شده ی عصر ویکتوریا".
4 دانشگاه سوره - دانشجو: مهشید گیوه چي ( کارشناسي ارشد گرافیك ) - بخش عملي با عنوان "طراحي پوستر تئاتر".
5 دانشگاه سوره - دانشجو: امیر طه ساداتیان مقدم ( کارشناسي ارشد عکاسي ) - بخش عملي با عنوان "نگاهي نو به مظاهر تمدن شهری تهران قرن بیست و یکم" ( در حال انجام ).
6 دانشگاه سوره - دانشجو: زهرا خداداده ( کارشناسي ارشد عکاسي ) - بخش عملي با عنوان عکس خانوادگي با ویژگيهای زیباشناختي نوین ( در حال انجام ).
7 دانشگاه کمال الملك - دانشجو: شکیبا عفتي ( کارشناسي ارشد سینما )- مشاوره ی بخش نظری با عنوان "واکاوی عناصر میزان سن و دکوپاژ سینمایي در عکس های جنگ ایران و عراق (نمونهی مطالعاتي: آثار عکاس جنگ؛ بهرام محمدی فرد )" ( در حال انجام).
8 دانشگاه سوره - دانشجو: سهیل حیدری ( کارشناسي ارشد عکاسي ) – مشاوره ی بخش نظری با عنوان "بررسي عکسهای قومنگارانِ نصراهلل کسرائیان و حسن غفاری از دهه 70 تا ۹0 شمسي بر اساس دیدگاه پسا استعماری ادوارد سعید" ( در حال انجام ).

 

1 مدیر آموزش گروه ۴0۱ مخابرات نزاجا ( دوره ی خدمت سربازی ) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳.
2 عضو شورای تخصصي گروه گرافیك دانشگاه سوره از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹0.
3 عضو شورای تخصصي گروه گرافیك دانشگاه آزاد واحد امارات متحده ی عربي از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴.
4 مدیر گروه عکاسي مرکز علمي کاربردی واحد ۳۸ تهران ـ از مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹7 و از بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹.
5 مدیر گروه کارشناسي ارشد عکاسي دانشگاه سوره ـ از مهر ۱۳۹۵ تاکنون.
6 دبیر جشنواره ی نگاره ی ۳ ( کتاب گرافیك) ـ ۱۳۹7.
7 عضو شورای پژوهشي دانشگاه سوره از ۱۳۹7 تا ۱۳۹۸.