آقای داریوش کسرائی

عضو هیات علمی

دانشگاه محل تحصیل  رشته تحصیلی-گرایش مقطع تحصیلی 1
دانشگاه تهران- هنر های زیبا معماری  کارشناسی ارشد پیوسته 2

 

واحد تدریس

 دانشگاه تهران - پردیس هنرهای زیبا - دانشکده معماری

دانشگاه تهران -  پردیس هنرهای زیبا - دانشکده شهرسازی

دانشگاه تهران - پردیس بین‌المللی کیش

دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی محیط

دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه هنر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دانشگاه آزاد قزوین

دانشگاه شریعتی

مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مرکز آموزش عالی پارس

مرکز آموزش عالی علامه دهخدا