منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

مشاهده خبر

در این روز علاوه بر نمایش فیلم های جشنواره ورکشاپ آموزشی دیالوگ نویسی در سینمای کمدی با حضور سروش صحت برگزار گردید.

 با توجه به فضای صمیمی و مفید بودن مطالب ارائه شده، این کارگاه مورد توجه بسیاری از دانشجویان و حاضرن در سالن قرار گرفت. آقای صحت، در ابتدای کارگاه، از چند نفر درخواست کردند خود را معرفی کنند که این معرفی تا انتهای کارگاه تبدیل به کار عملی، در قالب های مختلف شد.

ایشان با خوانش هر تمرین، مباحث و فنونی در نگارش فیلم نامه ارائه می دادند. هدف از این تمرین، ماندگار شدن اسم شخص، در ذهن شنونده بود... نکته کلیدی این تمرین، ماندگاری فیلم نامه نگارش شده در اذهان تماشاگران بود و این ماندگاری، وابسته به نشانه هایی است که در فیلم نامه استفاده می شود..... این نشانه ها باید متناسب با فضا و حال و هوای فیلمنامه باشد. و با جهان فیلم نامه یکسو باشد... نبایدچیزی خارج از جهان فیلنامه به متن آورده شود و به زور به متن منگنه گردد.
اشتراک در:

کلمات کلیدی: چهارمین روز جشنواره سایه

نظر خود را بنویسید