منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

درباره معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:

معاونت آموزش دانشگاه سوره از بدو تأسيس سوره در بهمن ماه 1372 به عنوان يکي از حوزههای فعال دانشگاهي تشکيل شد. این معاونت طبق رسالت خود همواره در راستاي توسعه علم و دانش، آگاهيبخشي، بالا بردن سطح فرهنگ دانشجويان و گسترش دانش، گام به سوي توسعه برداشته و به همين جهت تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد به ارزشهاي جامعه اسلامي و بسترسازي مناسب براي آموزش مداوم و پايدار را سرلوحه رويکرد آموزشي خود قرار داده است. حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی جهت تربيت چنين دانشجوياني مترصد اقداماتي مؤثر مبني بر جذب استادان خلاق و متخصص، استفاده از ابزارهاي مدرن آموزشی و کمک آموزشی جهت به روزرساني اطلاعات با دنياي پيشرفته کنوني و تحول در متون و منابع درسی است. از اهداف این حوزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- احياي حکمت ديني و معنوي

­- شناسايي، احياء و اعتلاي فرهنگ، هنر، معماری و شهرسازی اسلامی و ایرانی

- مردمي کردن فرهنگ و هنر در جامعه اسلامي

­- تجلي هر چه بيشتر ارزشهاي انقلاب اسلامی در آثار فرهنگی و هنري؛

­- تعليم و تربيت دانشجویان متعهد، کارآمد و وفادار به ایران اسلامی

اين معاونت در حوزه آموزشي عهدهدار فعاليتهاي زیر است:

* تهيه و تنظيم برنامههاي سالانه و تقويم اجرايي فعاليتهاي حوزه آموزش و ارائه آنها به قسمتهای ذینفع

* تهيه و پيشنهاد اصول و سیاستهای اجرايي در مورد برنامه های آموزشي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه و نظارت بر حُسن اجراي آنها

* تهيه و تدوين دستورالعملها و آيیننامههاي آموزشي با همکاري رییسان دانشکدهها و گروههاي آموزشي و نظارت بر حُسن اجراي آن

* بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص بورسيه اعضاء هيأت علمي و تقويت کادر آموزشي و هيأت علمي دانشگاه

* نظارت بر حُسن اجراي برنامهها و فعاليتهاي آموزشي در چارچوب قوانين، مقررات و آييننامههای آموزشي و ارزيابي آنها

* برنامهريزي و اجراي دورههاي کوتاهمدت آموزشي و آموزشهاي آزاد پس از تصويب نهايي

* پیگیری های لازم از سازمان سنجش و سایر قسمتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای جذب و پذیرش دانشجویان مورد درخواست دانشگاه

* برنامهريزي و برگزاري جلسات شوراهاي آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر اجراي مصوبات آن

*  ارزيابي کيفيت تدريس، برگزاري کلاسهاي دانشافزایی و ساير فعاليتهاي علمي و آموزشي اعضاي هيأت علمي

* بررسي و پيشنهاد درخصوص پذيرش، ثبتنام، برگزاري کلاسهاي درسي، امتحانات و ثبت و ضبط نمرات دانشجويان و امور فارغالتحصيلان و صدور گواهينامه های تحصيلي

* ارزيابي عملکرد آموزشي دانشجويان و  گروههاي آموزشي در هر نيمسال و انعکاس آن به رياست دانشگاه

* نظارت بر حُسن اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص امور آموزشي

* تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز در حوزه آموزش و ارائه آن به مراجع مربوطه

* تهيه و تنظيم گزارش عملکرد فعاليتهاي حوزه معاونت آموزشي و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه براي تدوين گزارش عملکرد نهايي دانشگاه

* اقدام برای تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سالانه حوزه معاونت آموزشي با همکاري و هماهنگي دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات مربوط به بررسي و توجيه بودجه پيشنهادي

* پیگیری و تشکیل جلسات مرتبط با ترفیع و ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشگاه

* تشکیل جلسه کمیته تایید صلاحیت مدرسان برای دادن مجوز تدریس به مدرسین مدعو

* پیگیری برای انجام به موقع جلسات دفاعیه پایان نامه ها و وضع مقررات و آیین نامه های لازم در این زمینه

* پیگیری و نظارت بر فعالیتهای آموزشی غیر کلاسی و خارج از دانشگاه شامل اردوهای علمی و کارآموزی و غیره  

 

·