منتظر باشید تا صفحه کامل بارگذاری شود
غیرفعال کردن حالت بارگذاری
×

صفحه درباره فاوا

مرکز فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیر مجموعه معاون پژوهش و فناوری می باشد که با هدف استفاده از فناوری‌های نوین در راهبری امور آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه در سال 1383 تاسیس گردید.  و در حال حاضر به عنوان متولی در حوزه IT در دانشگاه با توجه به توسعه فراگیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی با تامین زیر ساختهای مناسب در راستای تحقق مکانیزه نمودن فرایندهای دانشگاه مشغول به فعالیت است .