3345رکورد در مدت زمان 0.140ثانیه
عبارت مورد جستجو :
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین همایش «از مدارس ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین تا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه در ایران» از س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وی مؤسسه مطالعات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اجتماعی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزارت عل-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وم، تحقیقات -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و فنا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وری، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وازدهم اسفندماه سال جاری برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
عرض تسلیت به جامعه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاهی کش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور
اینف-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وگرافیک حمله تر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریستی ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسط داعش به -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل که طی آن 35 تن شهید -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و 50 نفر مجر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وح شدند.
«شاخه خراسان داعش با انتشار خبرنامه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و یک تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر که ادعا کرده مهاجمان جهادی هستند، مسئ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولیت حمله 12 آبان 1399 به -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه کابل را به عهده گرفت. د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولت افغانستان اعلام کرد در این حمله 22 نفر کشته -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و همین تعداد زخمی شده اند که همه آنان غیرنظامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اکثریتشان دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وده اند»
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان «الگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهای ارتباط م-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وثر دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان با مح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وریت ارتباط عم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومی، ارتباط در محیط -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاهی، ارتباط در ایام کر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونا -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و ارتباط برای زندگی آینده» ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز چهارشنبه 21 آبان 99 به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه، پنجمین جلسه نقد کتاب -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 26 آبان ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت آنلاین برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و انیمیشن -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.
س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین ، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس محسن مراثی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور استادان به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی، برگزار شد.
کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره برگزار شد 21 آبان 1399 3:45
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، چهارمین جلسه نقد کتاب، با نقد -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و بررسی کتاب « عکاسی مکتب د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وسلد-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورف » ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشته صالحه خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانساری ، به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
  • تعداد رکوردها : 3345