فصلنامه رهپویه هنر، در راستای اهداف عالیه تبیینشده در اسناد راهبردی سوره که همان  اعتلای فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی بر مبنای اصول مندرج در آن میباشد و به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش با هدف نشر نظریهها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و هنری از طریق چاپ مقالات علمی- پژوهشی، راهاندازی گردید.

این مجله در سه دوره متفاوت از پاییز سال 1374 تا هماکنون (سال 1392) باختصار، به شرح ذیل چاپ شده است:

1. رهپويه هنر با عنوان مجموعه مقالات پژوهشي مؤسسه آموزش عالي سوره تحت نظارت ریاست مؤسسه آن دوره، محمد محلوجی، در قالب پنج شماره از پاييز سال 74 الي پاييز سال 1375 با شماره استاندارد بين المللي پيايندها (شاپا)    ( 1029-2888 ISSN) چاپ گردید؛

2. چاپ دوره دوم فصلنامه علمي - تخصصي رهپويه هنر از پيش شماره 1 الي 6  قبل از دريافت مجوز علمي - پژوهشي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (85/12  الي 86/12)، با مدیرمسؤولی، دكتر محمد روشن، آغاز گردید؛

3.  چاپ دوره سوم فصلنامه علمي -پژوهشی رهپويه هنر، با دریافت پروانه نشر رهپويه هنر در تاريخ  1387/11/19 به شماره ثبت 124/5232 با روش پژوهشي و به مديرمسؤولي دكتر محمد روشن، آغاز گردید.

4. دوره جدید فصلنامه رهپویه هنر با موضوع و رویکرد تجسمی به مديرمسؤولي دكتر محمد روشن و سردبیری دکتر یعقوب آژند از زمستان 1397 شروع شد. این دوره بیشتر به صورت تخصصی و علمی به موضوعات تجسمی می پردازد.