3345رکورد در مدت زمان 0.093ثانیه
عبارت مورد جستجو :
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های های ارتباط تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویری، تص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویر سازی، نقاشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و عکاسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر محسن مراثی برگزار شد.
دفتر مشا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خدمات ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی را -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید برگزار می کند.
یازدهمین د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره جشن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واره مردمی فیلم عمار برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
به همت معا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونت پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهشی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و با همکاری -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر، چهارمین جلسه نقد کتاب س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 19 آبان ماه به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وبینار آشنایی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی99 -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>فرهنگ -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ارتباطات -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با گر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وه های آم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وزشی مرب-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وطه خ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود برگزار می ش-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ود.
نخستین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های سینما، ادبیات نمایشی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و انیمیشن -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر سعید اسدی برگزار شد.
عرض تسلیت به همکاران، دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان، استادان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده معزز مرح-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومه فریبا سپهری
د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ومین جلسه کارگاه مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وین ، -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه اعضای هیات علمی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس محسن مراثی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و حض-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور استادان به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی، برگزار شد.
نخستین جلسه کارگاه ت-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانمند سازی ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وش تحقیق -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و مقاله ن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویسی علمی در هنر -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان کارشناسی ارشد رشته های پژ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وهش هنر، صنایع دستی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و هنر اسلامی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>دانشکده هنر -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره با تدریس دکتر اصغر فهیمی فر برگزار شد.
به همت دفتر مشا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و خدمات ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>دانشگاه س-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وره، ا-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ولین کارگاه مجازی از مجم-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وعه کارگاه های سه گانه ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وانشناسی -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویژه دانشج-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویان -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ور-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ودی جدید با عن-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وان « چگ-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ونگی رشد اخلاقی در خان-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>واده -color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>و اجتماع با ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ویکرد سیستمی» در ر-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وز د-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>وشنبه 12 آبان ماه 99 به ص-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>-color:yellow'>ورت مجازی برگزار شد.
  • تعداد رکوردها : 3345